SÜRE AŞIMI GEREKÇELİ DANIŞTAY KARARI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
BİLGİLENDİRME
Sonraki haber
OHAL-AİLE HEKİMLİĞİNDE AÇIĞA ALINMA

Denetleme
ve bunların sonucunda geçirdiğimiz idari soruşturmalar tüm aile
hekimliği çalışanlarının önemli sorunlarından biri olmaya
devam ediyor. Soruşturmaların esasına girmeden önce çoğu
dosyada Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin
soruşturmanın süre aşımını belirleyen maddesi ihlal ediliyor.
Buna rağmen İdare, Valilik veya bazı durumlarda yerel mahkemeler
bu süre aşımlarına dikkat etmiyorlar. Bu dosyamızda İdare,
soruşturmaya konu olayı öğrendikten sonra 2 ay içinde
gerekli işlemi başlatmadığından dolayı Danıştay 5. Dairesi
2015/2808 esas ve 2016/2756 sayılı karar nolu dosyada lehimize
kararı onadı ve Aile Hekimi arkadaşımıza verilen 60 ceza puanı
iptal edildi. Örnek olması ve İdarece dikkate alınmasını
dileyerek bu kararın çıkarılmasında emeği geçen Avukatımız
Gülümser Uğurlu ve İSTAHED Hukuk Komisyonu üyelerimize teşekkür
ediyoruz.

“Dosyanın
incelenmesinden; İstanbul İli, Çekmeköy Toplum Sağlığı
Merkezine bağlı Hamidiye Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi
olarak görev yapan davacı hakkında, 8/8/2012 tarihinde tutanak
tutulduğu ve anılan tutanakların 9/8/2012 tarihinde davalı
İdarenin kaydına girdiği; 11/10/2012 tarihli işlem ile
incelemecinin görevlendirilerek, gerekli işlemlerin başlatıldığı
anlaşılmaktadır.

Yukarıda
metnine yer verilen Yönetmelik hükümleri uyarınca, davacıya
ihtar puanı verilmesine neden olan eylemin öğrenildiği tarihten
itibaren iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılması
gerekmekte iken; 09/8/2012 tarihinde soruşturmaya konu eylemden
haberdar olaran davalı İdarenin, iki ay içinde gerekli işlemleri
başlatmadığı görülmüştür.

Bu
durumda, dava konusu işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükmünün
açık düzenlemesi karşısında, iki ay içinde gerekli işlemleri
başlatmayan İdarenin, ihtar verme yetkisinin zaman aşımına
uğradığı açık olup, zaman aşımına uğrayan yetki kapsamında,
davacıya ihtar puanı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde
hukuka uyarlık, işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi
kararında, sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan
nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin reddiyle, İstanbul
10. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle
hukuka uygun bulunan09/12/2014 günlü, E:2014/421; K:2014/2126
sayılı kararın, yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına;
temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına,
28/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü