OHAL-AİLE HEKİMLİĞİNDE AÇIĞA ALINMA

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SÜRE AŞIMI GEREKÇELİ DANIŞTAY KARARI
Sonraki haber
BÜYÜK AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI KİTAP OLDU

Hain ve darbeci terör örgütünün bizleri ve ülkeyi sarstığı şu günlerde en çok konuşulan “açığa alınma, görevden uzaklaştırma, vb.” gibi hukuki durumları OHAL ve Aile Hekimliği mevzuatı açısından inceleyip, açıklamaya çalışmakta fayda görüyorum.

Olağanüstü Hal nedeniyle alınacak tedbirlerin belirlendiği ve 23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan 667 sayılı KHK’nın, Kamu Görevlilerine ilişkin tedbirleri belirleyen 4. Maddesinde ‘Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen’ kişilerden Aile Hekimliği personelinin durumunu kapsayan f bendinde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,’ denilmektedir. Görüldüğü gibi KHK ile Kamu görevinden çıkarılma gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir. Yetki doğrudan Bakana verilmiştir.

Yine aynı maddede görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

KHK’nın 5. Maddesinde haklarında idari işlem tesis edilenlerin pasaportlarının iptal edileceği de belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi Açığa almalar Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılmamaktadır, bizler 657’e tabi olmadığımız için bu konuda kendi mevzuatımızı incelememiz gerekmektedir.

Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Yetkili Merci Tarafından Sona Erdirilmesi Başlıklı 13. Maddesinin 5. Fıkrasında ” Birinci fıkranın (g) ve (h) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Sağlık Bakanı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, vali, Bakanlık sağlık denetçileri veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu sağlık denetçileri tarafından en fazla iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilir” denilmektedir. Güncel konuyla ilişkili madde 1. Fıkranın h bendidir: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin işlendiğinin tespit edilmesi.’ denilmektedir. 125. Maddenin E bendi Devlet Memurluğundan çıkarılmayı gerektirecek suçları belirlemektedir. Görüldüğü gibi açığa alma maddesi budur. Yine aynı maddenin devamında en fazla 2 ay için açığa alınan aile hekimliği çalışanının yerine Müdürlükçe görevlendirme yapılacağı belirtilmiştir. Bu süre zarfında vekaletsiz izinde olduğu gibi, görevden alınan aile hekimine gider ve diğer ücret kalemleri hariç ücretinin %50’si görevlendirilen aile hekimine de diğer %50’si ödenecektir.

2 aylık İdari soruşturma sonucunda suçsuz bulunan aile hekimliği çalışanı görevine geri dönecektir. Suçlu bulunması halinde sözleşmesi sona erecek, yukarıda KHK maddelerinde anlattığımız nedenlerle aynı zamanda memuriyetten çıkarılacak ve bir daha kamu görevlisi olarak istihdam edilemeyecektir.

Bu konuda 657’e bağlı kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığı süre zarfında ücretinin 2/3’ünü almakta, Aile Hekimliği mevzuatına göre çalışanlar 1/2 ‘sini alabilmektedir. Eğer kişi suçsuzsa 657’e tabi çalışanlarda aradaki fark ilgili kişiye ödenirken, bizim mevzuatımızda böyle bir madde bulunmamaktadır. Terör örgütüyle bağı olmadığı İdarece tespit edilen masum kişi ayrıca dava açıp tazminat olarak uğradığı hak kaybını talep edebilir. Ne yazık ki dava açmadan uğradığı hak kaybının telafi edilmesi mümkün gözükmemektedir.

Bu yazı vesilesiyle de 15 Temmuz günü demokrasimizi koruyup şehit olan tüm Kahramanlara saygılarımı sunuyorum.

Sabrınız için teşekkürler.

Dr. Kutbettin DEMİR

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü