Yine gündemimize işe giriş raporları oturdu. Raporu verelim mi, vermeyelim mi ? 

6331 Sayılı İş güvenliği ve Güvenliği Kanununun 15.inci maddesi uyarınca işverenler, çalışanı işe başlatmadan önce, çalışanın sağlığının işe uygunluğunu gösteren bir işe giriş sağlık raporu ve çalışanın işe devamı süresince anılan maddede belirtilen aralıklarda veya durumlarda çalışanın sağlık gözetimini yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Kanun’un ilk halinde 15. Madde ” Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır ” diyerek noktayı koymuştu. Kanun maddelerinin uygulanmasının iş hayatına uyumu gerçekleştirilemeyince, bazı maddeleri 2020 yılına ertelenmiş, yeni ek maddeler ile aile hekimlerine de görev yüklenmiştir.. Bazı arkadaşlarımızın vermiş olduğu sadece genel durum veya tek hekim raporu bizi sorumluluktan ve cezai ehliyetten kurtarmamaktadır. Kişi gelip, işe giriş raporu istiyorum diyorsa kişinin sağlık koşulları, işyerinin özelliği ve işin niteliğine göre periyodik muayene formu da beraber doldurulup, rapor verilecek ya da rapor isteyen kişilerle tartışma, münakaşa dahil, her türlü savunma, soruşturma ve görevimizi kötüye kullanmaktan açılacak davalarda gözönüne alınarak, bu bizim görevimiz değil deyip, red edilecektir. Sorun bu raporları iş yeri hekimi de yoksa kim verecektir ? Kanun yapıcılar bunu düşünmemiş, işin kolayına kaçarak, sorunu çözmeye çalışmışlardır.

Neden işe giriş raporlarını vermek aile hekimlerinin görevi değildir ?

1- 6331 sayılı Kanunun 15.maddesinde raporların işyeri hekiminden alınacağı ilk cümle de net ve açık bir şekilde belirtilmiştir. Daha sonra günü kurtarmak için bu maddeye yapılan ekler kanunun bütünlüğünü bozmuştur. Sağlık Raporlarının kamu hizmet sunucuları ve Aile Hekimlerinden alınması Kanuna eklenirken, raporu verenlerin sorumluluk ve yükümlülüklerine ait maddelerde düzenleme yapılmamıştır.
2- Kanun, çalışanın fiziksel ve sağlık durumunun, iş yerinin özelliğine uygunluğunu istemektedir.
3- Muayene eden ve İşe giriş raporu veren hekim, periyodik muayene formunu da doldurmakla mükelleftir.
KANAAT VE SONUÇ : 1- ……………………………………………………………….işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
2- ……………………………..…… şartıyla çalışmaya elverişlidir.
İfadeleri ile kanaatini de form üzerinde belirtecektir.
4- 02.01.2014 tarihli ve 6514 Sayılı Torba Yasada iş yeri hekimliği belgesi olmayan hekimlerin, 10 dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin iş yeri hekimliğini yapabileceğine ait madde vardır. İşe giriş raporu hazırlamak ve periyodik muayene formunu doldurmak bir nevi iş yeri hekimliği yapmaktır. Yine 6331 sayılı kanun  ” 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.” yapılmasını ister. ”
5- Sağlık Bakanlığının görüş yazısında çalışanın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden doğan masraflarının çalışana, devletin herhangi bir kurum ve kuruluşuna yansıtılamayacağından bahisle, işverenin karşılaması kanuni zorunluluk olarak belirtilmişken, bizlerden bu raporları vermemizin istenmesi, Kanunun özüne aykırı olduğu gibi, emeğimizin ucuzlatılması ve değersizleştirilmesidir.
6- 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve yönetmeliklerinde aile hekimlerine, çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılmasına ait bir görev verilmemiş olup, hizmet sözleşmemizde de buna ait bir madde bulunmamaktadır.
7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılacak teftişler, 6331 sayılı kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılacağından, eksik ve mevzuata aykırı durum tespitlerinde Kanunun 26 .maddesine göre idari yaptırımları uygulayacaklardır. Bunların dışında, olası iş kazaları sonrası, çalışan veya işveren tarafından, ceza ve tazminat davaları açılması da söz konusudur.
8- Aile Hekimlerinin büyük çoğunluğu iş yeri hekimliği eğitimi almamışlar ve belgeleri de yoktur.

KAYNAKLAR :

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Sayı : 6331

Sağlık gözetimi : MADDE 15 – (1) İşveren;

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İdari para cezaları ve uygulanması : MADDE 26

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,

Torba Kanun No. 6514 Kabul Tarihi: 02/01/2014: MADDE 21:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir.”
“Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler.”

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

15. İşyeri Hekimlerinin Görevleri maddesi b (2) maddesinde “…….2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,…..” hükmü bulunmaktadır.

Dr. Recep KOÇ

Ayrıca Bknz:

Dr. Ömer SÜMER’e ait makale : http://www.dromersumer.com/blog/aile-hekimleri-ise-giris-muayenesi-yapabilir-mi-ise-giris-raporu-verebilir-mi/

Recep KOÇ

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü