Dernek Tüzüğü

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SANCAKTEPE’DE İLÇE TOPLANTISI YAPILDI
Sonraki haber
Derneğimiz

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin Adı Merkezi:

Derneğin Adı: İstanbul Aile Hekimliği Derneği’dir. Kısa Adı “İSTAHED” dir. Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

Madde 2: Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

— Üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki özlük hakları ile ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, aile hekimleri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,

— Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne yönelik, mesleki pratiğe yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarına ilişkin pratikler üretmek,

— Hekimliğin bir bilim ve sanat olmasından yola çıkarak, üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak,

— Aile hekimliği uygulamaları asgari standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

— Mesleki kariyer ve onuru korumak; aile hekimliği uygulamasının, Meslek Etiği İlkeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne uygun bir süreç içinde yerine getiriliyor olmasını sağlamak.

— Sağlık alanında ki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

— Aile hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri izlemek, hazırlanmasında katkıda bulunmak, aksayan yönlerinin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiği koşullarda hukuki itirazlarda bulunmak,

— Aile hekimliği mesleki pratiği önemi ve ilkeleri konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

— Meslek ve üyelerini ilgilendiren tüm alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

— Yeni ve devam eden sosyal sorumluluk projeleri veya kamu yararına olan projeler başlatmak veya katılmak

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

İSTAHED amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1– Aile hekimliği ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yapar, sonuçlarını yayınlar. Diğer kurum ve kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmalara görüş belirtir ve destekler.

2– Üyelerini tüm yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil eder.

 

3– Aile hekimliği alanında mezuniyet öncesi ve sonrası sürekli eğitimin standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturur.

4– Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerine ödül verir, burs ve yardımlar sağlar,

5– Sağlık alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izler, sonuçlarından yararlanır ve bilgi kaynakları oluşturur.

6– Toplumun sağlık bilincini yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar yürütür.

7– Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kongreler, seminerler, paneller, kurs ve bilimsel etkinlikler, geziler, konserler, eğlence, temsil, spor müsabakaları vb. Sosyal etkinlikler düzenler; sergiler açar, piyango tertipler, bağış ve yardımları kabul eder.

8– Aile Hekimlerinin gelişimi ile ilgili tüm konularda(,temel tıp eğitimi, mesleki eğitim, mesleki gelişim, sürekli tıp eğitimi vb konularda) çalışmalar yapar.

9– Mesleki alanlarda insan gücü planlaması ve politikaları oluşturur.

10– Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Derneğin amacında belirtilen konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma ve danışma kurulları oluşturur.

11– Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda konferans, kongre, sempozyum düzenler ve gazete, dergi, kitap gibi yayınları kendi adına çıkarır, yayınlar ve dağıtır, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. Bu amaçlarla web sitesi, e-bülten, e-dergi gibi bilişim teknolojisinin olanaklarını kullanır.

12– Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar; her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

13– Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul edebilir. Derneğe gelir temin etmek amacıyla Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerde bulunur.

14– Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve ortaklıklar kurar, katılır, işletir ve işletmeye verebilir. Ortaklıktan ayrılıp, işletmeleri kapatabilir.

15– Üyelerinin boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri, bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri, dinlenmeleri ve eğlenmeleri, dernek faaliyetlerinin daha sağlıklı, temiz, nezih ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla lokaller açar, sosyal ve kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonları açar, sosyal tesisler kurar ve bunları döşeyerek, bu tesislerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak çalıştırabilir veya kiraya verebilir.

16– Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

17– Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılabilir, yönetiminde görev alabilir. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, dernek faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerektiğinde gönüllü veya ücretli personel istihdam eder.

 

18– Ulusal ve uluslararası faaliyette bulunur, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak bu kuruluşlarla proje bazın da ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

19– Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

20– Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

21– Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler ve şubeler açabilir.

22– Tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlık sağlar.

23– Dernek kendisinden istenen görevleri amaçlarına ve mevzuata aykırı düşmedikçe koşulları ölçüsünde yerine getirir.

24– Mesleki alanlarda diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlar.

25– Üyelerinin meslek etiğine ve deontolojiye uygun davranışlarda bulunmasını sağlamak amacıyla denetimde bulunur.

26– Üyeleri adına kooperatif, banka, otel, vb kuruluşlarla anlaşma yapar. Bu amaçla üyelerine dernek kimlik kartı oluşturur.

27– Derneğin statüsü çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına veya İSTAHED üyeleri adına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açar, takip eder, davadan vazgeçebilir. Bunun için Hukuk Büroları veya avukatlar ile sözleşmeler yapar, vekil tayin edebilir.

28– Gerek Derneğin amaçları, gerekse üyelerin etik kurallar dâhilindeki mesleki gereksinimleri doğrultusunda, hukuksal, mali, vb konularda, özel veya tüzel kişi veya kurum ve kuruluşlardan, profesyonel düzeyde geçici veya sürekli olarak hizmet alır.

29– Derneğin tüm faaliyetleri, İnsan Hak ve Özgürlükleri, Çağdaş Hukuk kuralları, Meslek Etiği İlkeleri, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

30– Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gibi, çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz; dernek tarafından bu tür faaliyetlerde bulunulamaz.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 3: Dernek tüzüğü, dernekler kanunu ve dernekler mevzuatında öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan ve Mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten kalıcı olarak ve/veya başvurusu esnasında men ya da ihraç edilmemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, üyelik niteliklerini taşıyan üyelerden oluşur. İSTAHED’ de 3 (Üç) çeşit üyelik bulunmaktadır.

Asil Üyeler:

Fiili olarak birinci basamakta, İstanbul ilinde ve sözleşmeli olarak Aile Hekimliğinde görev yapan hekimlerdir. Emeklilik, istifa gibi herhangi bir nedenle fiili görevinden ayrılan üyelerimizden aynı zamanda İSTAHED Hekim Yardımlaşma Sandığına da üye olanların üyelik statüleri otomatik olarak, dilekçe ile ayrıca başvuruda bulunanların ise Yönetim Kurulu kararı ile üyelik statüleri ONURSAL ÜYE olarak devam eder. Aksi halde üyelikleri 1 ay içinde düşer.

Yasal olarak elektronik çevrimiçi başvuru olanağı sağlanıncaya kadar dernek başkanlığına üyelik formu ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucu üyeleri ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerden oluşur. Asil üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Dernek organlarına seçilebilir ve genel kurulda oy kullanabilirler.

Onursal Üyeler:

Onore edilmeye layık görülen kişiler ile İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi iken fiili olarak görevinden ayrılmış ve onursal üyelik için yazılı olarak başvuru yapmış ve Yönetim Kurulu Üyelerinin oy çokluğu kararı ile üye kayıt defterine ‘’onursal üye’’ sıfatıyla kaydedilmiş kişilerdir. Bu kişilerden İSTAHED Hekim Yardımlaşma Sandığı’na üye olan ve bir ay içerisinde sandıktan istifa ettiğine dair dilekçesi sandık yönetim kuruluna ulaşmayan Dernek Asil üyelerinden onursal üye olmak için ayrıca bir dilekçe verme şartı aranmaz. Onursal üye olmak için önceden asil üye olmuş olma ya da asil üyelik için gerekli özelliklere sahip olma şartı aranmaz. Onursal üyeler aidat ödemezler, genel kurulda oy kullanamazlar. Bunların dışında onursal üyelerin üyelik hak ve görevleri asil üyeler gibidir.

Fahri Üyeler: Türkiye’de hekimlik mesleğini icra etmeye yetkili her hekim derneğe yazılı başvuru yapması ve yönetim kurulunun çoğunluk onayıyla derneğe fahri üye olarak kaydedilebilir. Fahri üye olmak için önceden asil üye olmuş olma veya asil üyelik için gerekli özelliklere sahip olma şartı aranmaz. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar, aidat ödemezler. Bunun dışında derneğin asil üyeleriyle aynı hak ve görevlere sahiptirler.

ÜYENİN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde 4:

 1. a) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
 2. b) Her üye dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemek haklarına sahiptir. Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.
 3. c) Üyeler aidatlarını yıllık olarak düzenli olarak ödemek zorundadır.
 4. d) Dernek kurullarının çalışmalarını ve toplantılarının genel düzenini kendi kusuru ile ihlal eden üye veya üyeler toplantı başkanı veya kurul çoğunluğunun kararı ile kuruldan veya görüşme ortamından uzaklaştırılabilir.

 

 

 1. e) Dernek üyelerinin tek tek veya toplu olarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmaları, derneği bu amaçlar dışında kullanmaya çalışmaları, dernek birimlerinde dernek amaçları dışında başka temeller üzerinde faaliyet göstermeye çalışmaları dernek üyeliğinin sona erdirilme sebebidir. Ayrıca dernek amaçları dışına çıkılarak yapılan bu tür söz ve eylemlerin her türlü hukuki ve cezai sonuçlarından kişisel olarak sorumludurlar.
 2. f) Üye veya üyeler yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda veya üyelerin en az 1/5 (beşte bir) inin vereceği dilekçe neticesinde onur kuruluna sevk edilebilir.
 3. g) Üyeler, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gibi, çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten faaliyetlerde bulunamaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 5:

 1. a) Her üye yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe vermek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir, ancak üyeliğin sona ermesi durumunda üyenin, varsa birikmiş borçları faiziyle birlikte tahsil edilir. Üyelik sona erse de dernek ile eski üyesi arasındaki aidatlardan doğan borç-alacak ilişkisi hukuki olarak devam eder.
 2. b) Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunan, meslekten ihraç edilen, derneğin maddi zarara uğramasına yol açan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan üyeler onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulunun vereceği kararın yönetim kurulunca onaylanması neticesinde üyelikten çıkarılabilir.
 3. c) Dernek üyeliği şartlarının kaybedilmesi veya üye olma şartlarından birinin eksik olduğunun sonradan anlaşılması halinde üyenin üyeliği dernek yönetim kurulunca sonlandırılır.
 4. d) Üyenin ölümü halinde dernek üyeliği sıfatı kendiliğinden sona erer. Aidat ve benzeri borçları varsa bunlar yönetim kurulu kararıyla silinir.
 5. e) Üyenin Derneği haksız çıkar veya haksız maddi yarar sağlama amacıyla kullandığı Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Onur Kurulunun yapacağı araştırma sonucu vereceği raporlar doğrultusunda belirlendiği takdirde, Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sonlandırılır. Hukuki sonuçları ise kendisine rücu edilir.
 6. f) Dernekten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Ödemiş oldukları aidatlar geri ödenmez.
 7. g) İdare tarafından tek taraflı sözleşme feshi durumunda fesih tarihinden sonra 2 ay içinde hukuki süreç başlamışsa süreç tamamlanıncaya kadar üyelik devam eder. Hukuki süreç başlatılmadıysa 2 ay sonra üyelik sona erer.

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 6: Derneğin organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Onur Kurulu,

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 7: Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu tüm kayıtlı asil üyelerce oluşturulur.

TOPLANTI ZAMANI

Madde 8: Dernek genel kurulu biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere 2 türlü toplanır. Olağan toplantılar her 2 yılda bir Haziran ayında, dernek merkezinin bulunduğu ilde olmak üzere dernek yönetim kurulunca tespit edilecek bir yer ve tarihte yapılır.

Dernek yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinden 1/5 (beşte bir) inin yazılı olarak başvurması üzerine dernek genel kurulu, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Dernek yönetim kurulu zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetim kurulu, onur kurulu üyelerinden en az üç kişi bir araya gelerek bu çağrıyı yapabilir. Yine de çağrı yapılmamış olursa toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hâkimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 9: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 10: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıda hiçbir yönetim kurulu üyesi mevcut değilse, toplantı katılanlar arasındaki en yaşlı üye tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu (genel kurul başkanlığı) oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listelerdeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dernek Kurullarında seçime girerek görev alabilirler. Divan başkanı tarafından, isterlerse söz hakkı verilebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurulda yönetime aday üyelerin konuşma usul ve süreleri divan kurulu tarafından kararlaştırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve kanuni süreler içerisinde resmi mercilere genel kurul sonuç bildirimini yapmaktan ve resmi mercilerden bu konu ile ilgili istenen evrakların temininden ve tesliminden sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

Madde 11: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ,kiraya verilmesi,kiralanması, veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak program ve yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Federasyon kurulması, mevcut Federasyonlara ve Konfederasyona üye olunması, delegasyon seçimi ve üyelikten ayrılma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin ulusal ve uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçi ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9-Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin iktisadi teşekkül kurması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Genel kurulda üyelerce yazılı olarak verilen önerge ve tekliflerin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır ya da bu işleri belirleyeceği bir organa verir. Genel kurul gerekli gördüğü hallerde yeni bir organ oluşturabilir.

DERNEK YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 13: Yönetim kurulu, dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kuruluna seçilen üyeler bir ay içinde derneğin yardımlaşma sandığına da üye olur. Sandığa üye olmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği ilk yönetim kurulu toplantısında düşürülür. Yönetim kurulu, tüm asil üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Yönetim Kurulu üyelerinden veya Dernek üyelerinden bir veya birkaçına Derneği her hususta temsil ve ilzam etmeye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Dernek adına basın sözcüsü seçmek.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

Madde 15: Yönetim kurulu dernekler kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından, olmadığı zamanlarda yardımcısı ya da en az iki yönetim kurulu üyesi çağrısı ile yapılır. Yönetim kurulu her ay en az bir kez toplanır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Yönetim kurulu bir üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 16: Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır. Bu durumda yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu değişikliği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye bir ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır. Mevcut dernek yönetim kurulu üyeleri zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetim kurulu, onur kurulu üyelerinden en az üç kişi bir araya gelerek bu çağrıyı yapabilir. Yine de çağrı yapılmamış olursa toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hâkimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar.

DIŞ İLİŞKİLER:

Madde 17: Derneğin dış ilişkilerini sağlamada ve derneği temsilde dernek yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu gereken hallerde belli konularda çalışmak üzere belli sayıda üyeyi görevlendirebilir, belli konularda komisyonlar oluşturabilir, bu komisyonlara yetki verebilir. Yukarıda belirtilen istisna dışında ve özellikle yönetim kurulu bilgisi olmadan üyeler dernek adına dış ilişkilere giremez, derneği temsil edemez. Aksine hareket eden üyeler yönetim kurulu kararı ile onur kuruluna sevk edilir.

BAŞKAN

Madde 18: Yönetim kurulu içinden salt çoğunluk ile seçilir. Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında her hususta temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu toplantılarına ve danışma kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 19: Yönetim kurulu tarafından seçilir. Başkanın bulunmadığı veya görevlendirdiği hallerde yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında ve toplantılarda başkanın görevlerini üstlenir. Başkan ile birlikte sorumluluğu üstlenir.

GENEL SEKRETER

Madde 20: Yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter merkezde bulunan bütün çalışma gruplarının üstüdür. Tüzük, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına göre yazışmaları düzenli olarak yürütür. Dernek büroları arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Kendisine yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Karar defterinin yazılması ve saklanmasından sorumludur.

SAYMAN

Madde 21: Yönetim kurulunca seçilir. Derneğin mali işlerinde birinci derecede sorumludur. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin tüzüğe, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, bütçe ve kadro cetvellerine uygun olarak yapılmasını sağlar. Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yürütür. Zorunlu defterlerin günü gününe tutulmasını sağlar. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktar kadar para bulundurulabilir. Dernek harcamalarından Başkan ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DENETİM KURULU

Madde 22: Denetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinin amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda görev yapar.

Denetim Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri bir ay içinde dernek sandığına üye olur. Sandığa üye olmayan üyenin üyeliği yönetim kurulunca düşürülür. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 6 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini bağımsız bir şekilde yerine getirir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin denetim kurulu üyeliği sıfatı düşer. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

GÖREVLERİ: “Denetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda görev yapar” cümlesinden olarak, özellikle, ama ve bu nedenle aşağıdaki maddelerle sınırlanmadan;

 1. a) Derneğin tüm faaliyetlerinin dernek tüzüğünde ortaya konan temel amaçlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini,
 2. b) Defter, hesap ve kayıtların mali mevzuata uygun yürütülüp, yürütülmediğini, mali kayıtlar ve bu mali kayıtlara esas gelir ve gider evraklarının sahih olup olmadıklarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonucunu raporlayarak Yönetim Kuruluna, toplandığı zaman ise Genel Kurula sunmakla ve bu esnada ilgili soruları cevaplamakla yükümlüdür. Bunların yanında, sonuçlarını yine aynı şekilde sunmakla yükümlü olarak, gerekli gördüğü takdirde, bağımsız denetim kuruluşları veya diğer dernek organları ve bunların üyelerine de, denetim görevi verebilir. Konuları ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yönetim kurulu toplantılarına katılabilir. Gerekli gördüğü durumlarda, raporlarını onur kuruluna da, değerlendirilmesi ve gereği için sunabilir.

Denetim kurulu, derneğin asli ve zorunlu organlarından birisi olup gerekli gördüğü hallerde dernek genel kurulunun olağanüstü olarak toplanmasını talep etme yetki ve salahiyetine haizdir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

ONUR KURULU

Madde 23: Onur Kurulu, 3 asil ve 3 yedek dernek üyesinden oluşur. Onur kurulu üyeleri Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin onur kurulu üyeliği sıfatı düşer. Onur Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir. Onur Kurulu, başkanının çağrısı ile toplanır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır. Dernek Başkanı Kurulun çağrısı ile toplantılara katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.

ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24: Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Dernek Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
 2. b) Dernek kuruluşunu takiben yönetim kurulunca hazırlanan disiplin iç yönetmeliği çerçevesinde yönetim kurulunun talebi doğrultusunda veya üyelerin 1/5 (beşte bir) inin yazılı dilekçesi üzerine gerekli inceleme ve araştırmaları yapar.
 3. c) Aile hekimleri arasındaki ve/veya aile hekimi ile hasta arasındaki ilişki ve hasta hakları ile ilgili etik kodlara uyumu izlemek için çalışmalar yapar, uygulanmasını izler ve uyulmadığı durumlarda uyarıdan başlayarak üyelikten çıkarmaya kadar cezaların verilmesini yönetim kuruluna önerir. Bilimsel -mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin üyelikten çıkarılmasını yönetim kuruluna teklif eder.
 4. d) Üyelikten çıkarma cezası üstünde bir yaptırımın hukuki ve/veya etik olarak gerektiğinin kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması için yönetim kuruluna teklifte bulunur.

TEMSİLCİLİKLER

Madde 25: Dernek yeterli şartların oluştuğu ilçelerde Temsilcilikler ve şubeler açabilir. Temsilcilik açmak için Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir. Şube açmak için genel kurul kararı gereklidir. Temsilcilik açılabilmesi için ilçede kayıtlı dernek üye sayısı en az on olmalıdır. Şube açmak için bölgede en az 50 kayıtlı üye olması gereklidir. Dernek üye sayısının on’un altında olduğu ilçeler Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile hizmet için yakındaki bir temsilciliğe veya şubeye bağlanabilir. Temsilcilikler ve şubeler bölgelerde dernek faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Temsilciliklerin ve şubelerin açılması ile ilgili bilgi ve belgeler o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 26: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üye aidatlarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Aidatlar yıllık olarak belirlenir. Yıl sonuna kadar ödemelerin yapılması zorunludur. Aidatlarda yapılacak değişiklikler üyelere yönetim kurulu tarafından Dernek sitesinden duyurulacaktır.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Kira gelirleri, işletme gelirleri.

8-Diğer gelirler.

Madde27: DERNEĞİN YILLIK GELİRLERİNİN HARCANMASI

Derneğin gelirleri, tüzükte belirtilen amaçlara yönelik harcanması gerekmektedir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USÜLLERI VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde28: Defter tutma esasları;

Dernekte, dernekler kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak işletme hesabı esasına göre veya bilanço esasına göre defter ve yine dernekler kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak kayıt tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLÂNÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 29:

Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi ” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 30: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 31: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3′ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan vekili ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde32: Derneğin İç Denetimi Esastır. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, gerek gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırır ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunar. Tespit etmiş olduğu noksanlıkları düzeltilmesi için yönetim kuruluna bildirir.

Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, incelenmek üzere, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Genel kurul veya yönetim kurulu da, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 33: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 34: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 35: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi genel kurulca belirlenen üyelerden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Aile Hekimliği Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

 

 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 36: Bu tüzükte belirtilmemiş ya da çelişkili hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Tüzük, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlerine aykırı hükümler içeremez, bu tür hükümler yok sayılır.

Madde 37: Geçici hükümler; Dernek tüzel kişilik kazandıktan sonra altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapacaktır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü