SORUŞTURMALARLA İLGİLİ MAHKEME KARARI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED BASIN YAYIN KOMİSYONU TOPLANTISI
Sonraki haber
İSTAHED GÖRÜŞMESİ

SORUŞTURMALARLA İLGİLİ MAHKEME KARARI

İSTAHED'in avukatı aracılığı ile müdahil olduğu davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi ders niteliğinde bir karar vererek,üyemize verilen ''120 Ceza Puanını'' iptal etmiştir.
Bir çok Aile Hekimi'nin önüne defalarca, tek sayfalık bir yazı ile “Hakkınızda bulunulan iddialara karşı savunmanızı en geç 7 gün içinde vermeniz aksi halde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız'' şeklinde yazılar gelmiştir. Bir süre sonra da, “ …. fiilleri işlediğiniz sabit görüldüğünden, ….yönetmeliğin, ….maddesi gereği, … ceza puanı verilmesine” şeklinde yazılarla cevap gelmiştir.
Benzer bir olayda ,istanbul Valiliği tarafından üyemize 130 ceza puanı verilmiş , itiraz edilmiş ve üyemize 10 puanlık ceza puanı affı verilmiştir . Bir seferde, 120 puan ceza verilen üyemizin davasında avukatlarımız aracılığı ile taraf olunup ve bu şekilde ceza verilemeyeceği savunulmuştur.
Valilikçe verilen 120 puan cezanın gerekçeleri şunlardır:
Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksikliğini 10 gün içinde gidermemek
Asgari fiziki şartlarını ve teknik donanımlarını 10 gün içinde uygun hale getirmemek
Tıbbi Atık nizamnamesine uymamak
Denetimlerde iş birliği yapmamak
İş arkadaşlarına ya da hizmet alanlara fiili hakarette bulunmak ya da tehdit etmek
Bu iddialar karşısında yaptığımız savunmamıza istinaden ,2.İdare Mahkemesinin gerek idareye ,gerekse bizlere ders niteliğindeki yorumu şu şekilde olmuştur:“Disiplin cezalarının, tamamen tarafsız ve objektif esaslara göre verilmesi, adalet ve hakkaniyete uyulduğu konusunda, İLGİLİ MEMURDA ve çalışma ortamında gerekli güvenin sağlanması, işlenen eylemlerin ve karşılığında verilen cezaların ,ne olduğu hususunun tereddütte mahal vermeyecek şekilde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaya konulması ve açıklanması gerekmektedir.…… Soruşturmayı yürüten görevli; Müştekiyi, mağduru, ihbarı yapanı ve tanıkları dinler , ilgili evrak ve belgeleri toplar, bunları soruşturma dosyasına koyarak inceleme tutanaklarını düzenler, gerekiyorsa bilirkişi incelemesini yaptırır. Bütün delillerin eksiksiz olarak toplanmasından sonra, yapılan soruşturmaya ilişkin olarak bir rapor düzenler. Düzenlenecek bu raporda soruşturmaya konu eylemlerin NE/NELER OLDUĞU AYRINTILI OLARAK izah edilir ve karşılığında verilmesi düşünülen cezalar yönünden teklifte bulunulur.”
Dosyamızda neler yapıldığı,ya da yapılmadığı şu şekilde yorumlanmıştır;“Uyuşmazlıkta dava dosyasının inceleme raporunun incelenmesinden, soruşturmada davacıyı şikayet eden sağlık personelinin ifadesinin alındığı, soruşturma konusu olaylar ile ilgili SABİM şikayetlerinin rapora eklendiği ,ANCAK;Davacının üzerine atılı fiilleri işlediği yönünde somut ve objektif değerlendirmeler yapılmadığı , ve davacının fillerinin ne olduğunun açıkça ortaya konulmadığı, örneğin davacının aile sağlığı merkezinin …. Tıbbi donanım eksikliğini ve fiziki şartlarını 10 gün içinde gidermediği …ve uygun hale getirmediği ileri sürülerekihtar cezası verilmesine karşın ,eksik olan tıbbi donanımın ve fiziki şartın ne olduğu, 10 günlük sürenin ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği konularında ,inceleme raporunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, davacının tıbbi atık yönetmeliğinin hangi hükmüne/hükümlerine aykırı davrandığı yönünde bilgi verilmediği, davacıdan hangi verilerin istendiği ve davacının hangi verileri vermediği hususunun anlaşılamadığı, tıbbi deontoloji nizamnamesinin hangi hükmüne/hükümlerine uymadığının açıklanmadığı durumları dikkate alındığında ,davacının üzerine atılı fiilleri işlediği yönünde OBJEKTİF VE AÇIKLAYICI DEĞERLENDİRMELER YAPILMADIĞINDAN , eksik incelemeye dayalı soruşturma raporuna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.”
Her zaman söylediğimiz gibi bizler, idari ya da cezai her türlü soruşturma ve kovuşturmada, öncelikle hukuka uygunluk aramalı, savunma hakkımızın tam olarak kullanılmasını istemeli, hakkımızdaki iddiaların objektif değerlendirilmesini talep etmeliyiz. Hukukta İsnatların doğruluk derecesi ne olursa olsun, kanıtlama yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Kanıtlanamayan iddialarla, sübjektif değerlendirmelerle ceza verilemez.
Hukuk komisyonumuzun ve Yönetim kurulumuzun hakkınızda yürütülen soruşturmalar, yapılan denetimler ve size dair yapılan şikâyetlerde, nasıl davranmanıza dair yaptığı açıklama ve duyuruların amacı, hukukun doğru işlemesi içindir. Bu uyarıları dikkatte aldığımız zaman işimiz çok daha kolay olacaktır.
BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü