Performans İtirazlarında Dikkat edilecek hususlar

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Aile Sağlığı Merkezi Yönetim Planı
Sonraki haber
NEMRUT ETEKLERİNDEN GELEN ÇAĞRI

PERFORMANS
İTİRAZLARIMIZI NASIL YAPMALIYIZ?

“Aile Hekimliği” çalışanları olarak ilk hedefimiz koruyucu
sağlık hizmetleri alanındaki çalışmalarımızla önlenebilir hastalıkları
engellemek. Bu konudaki çalışmalarımız performans uygulamasıyla
değerlendiriliyor ve başarı oranına göre ücret kesintisi ve ceza puanına maruz
kalabiliyoruz. İstanbul’da performans itirazlarının sayısına ve sonucuna
baktığımızda son üç ay içinde itiraz sayısında ve red oranında ciddi bir artış
görünmektedir.

İtiraz sayısının
artış nedenleri:

1-) Çocuk izlemleri ve Hepatit A aşısının performans
değerlendirmesine alınması.

2-) Sağlık Net-2 dönüşümü sonrası güncelleme ve veri
gönderim sorunları.

3-) Beyan doğum tarihi ile resmi doğum tarihi  farklılığından kaynaklanan sorunlar.

4-) Diğer sağlık kuruluşlarının hatalı veri
gönderimi(özellikle Hepatit B 1. Dozu) ya da ertelenen aşılar nedeniyle  KDS  dinamik 
aşı takviminin  kullandığımız
yazılımdaki takvimle örtüşmemesi.

5-) Göç eden kişiler için ilişik kesme işlemi
yapılamadığından aşı/izlem uygulama eksikleri.

6-) Göç nedeniyle performans dışı listesinde olan kişinin
başka bir AHB’ne kaydolmasıyla performans dışı kişiler listesinden çıkması ve
önceki birime aşı/izlem eksiği olarak yansıması.

7-) Red oranındaki artıştan kaynaklanan sonraki ay mükerrer
itirazlar.

Red oranındaki artış
nedenleri:

1-)” İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Performans İtiraz
Komisyonu”  tarafından belirlenen itiraz
formu ve ilgili tutanakların kullanılmaması.

2-) Ekli belgelerin , tutanakların aşı/izlem uygulama  aralığı dışında düzenlenmesi.

3-) İtiraz konusu ile uyumlu tutanak kullanılmaması.

4-) Sunulan belgelerde imza/kaşe ve kimlik bilgisi eksikleri
.

5-) Aşı erteleme ya da yapılmama  nedenlerinin “GBP Genelgesi” ne uygun
olmaması.

6-) Aşı /izlemin yapıldığını gösteren belgelerin , gerektiği
durumda raporların sunulmaması ya da eksik sunulması.

7-) Gebeliklerin geç tespiti nedeniyle ilk izlemlerin yapılamaması.

Görüldüğü gibi birçoğu önlenebilir
performans  itiraz redleridir.  Önlenebilir hastalıkları engellemek için o
kadar emek verdikten sonra gerektiğinde itirazımızı uygun şekilde yaparak
itirazlarımızın reddini engelleyebiliriz.

 

 

Dikkat etmemiz
gerekenler:

*Aşı/izlem uygulama 
aralıklarını hem kullandığımız yazılımdan , hem KDS’nden takip
etmeliyiz. KDS’nde aşı/izlem eksiklerini her gün , performans raporu
sabitlenince(her ayın 3.- 5. günleri arası) önceden eksiğimiz olmasa bile
mutlaka kontrol etmeliyiz.

*GEBLİZ modülünden  birimimize kayıtlı kişilere ait izlem
bilgilerini ve gebelik bildirimlerini takip etmeliyiz.

*15-49 yaş kadın izlemlerini olabildiğince düzenli yapmalı ,
gebelik oluşması ya da şüphesi durumunda birimimize bildirmesi konusunda
bilgilendirmeliyiz. Buna rağmen kişi bildirmez , gebeliğini gizlerse ,
gebeliğin  geç tespitine bağlı ilk
izlemlerin yapılamaması durumunda izlem kartı örneğini  performans 
itirazımızda  ek belge  olarak sunabiliriz.

*Aşı uygulamalarını “Güncel Aşı Programı” doğrultusunda  yapmalı , GBP Genelgesi aşı erteleme ve
kontrendikasyonlarına uygun davranmalıyız.

*Gebe , bebek , çocuk izlemlerini ilgili protokol ve
rehberlere uygun yapmalıyız.

*Kişi aşı/izlem aralığı içinde misafir olarak başka bir
bölgede olacaksa bulunduğu yerde uygun bir sağlık kuruluşuna yönlendirerek
aşı/izlemin yapılmasını sağlamalıyız.

*Birimimize yeni kayıt olan kişilerin iletişim bilgilerini
varsa aşı/izlem kartı bilgilerini almalıyız. Kesin kayıtlı olduktan sonra
bakanlık sorgulaması yaparak gebelik bildirimlerini , aşı/izlem bilgilerini
değerlendirmeliyiz.

*Birimimizde kayıtlı nitelikli nüfus(gebe , çocuk , bebek)
ilçe ya da il dışına taşındığında en kısa sürede bulunduğu bölgede uygun aile
hekimine kayıt olması için yönlendirmeli , tutanak ve yokluk belgesini  ekleyip biliniyorsa yeni adresini Toplum
Sağlığı Merkezi’ne resmi yazıyla  bildirmeliyiz.

*Aşı/izlem yaptırmak istemeyen kişi ya da ailelere
aşı/izlemin yararları ve yapılmaması durumunda bireysel ve toplumsal
sakıncalarını anlatmalıyız.

*Aşı/izlem uygulaması için itiraz gerekliliği ortaya
çıktığında ilgili tutanakları  aşı/izlem
uygulama aralığı içinde düzenlenmeliyiz.

*İtiraz etmemiz durumunda sunacağımız tutanakları ASE ile
birlikte  imzalamalıyız . Üçüncü kişi
imzadan imtina etmişse belirtmeliyiz. Sunacağımız ek belgelerde(aşı/izlem kartı
, GEBLİZ çıktısı , rapor, epikriz vs.) ilgili kişinin kimliği belirli olmalı ,
fotokopi ise  “ASLI GİBİDİR” yazarak kaşe
ve imzalamalıyız.

*Her aşı/izlem için mutlaka ayrı ayrı itiraz etmeliyiz.
İtiraz nedeni sonraki aşı/izlemleri için de sürüyorsa   yine her biri için ayrı ayrı itiraz
etmeliyiz.

*İtiraz formu ve tutanak örneklerine İHSM web  adresinden ulaşabilir , TSM’den isteyebiliriz.

*İtirazlarımızda sunduğumuz belgelerde karalama , tarih
değişikliği yapmamalı , daksil kullanmamalıyız.

*ASLA GERÇEKDIŞI BELGE KULLANMAMALIYIZ.

 

 

Hangi Durumda Hangi
Belgeyle İtiraz Etmeliyiz:

 

1-) İHSM tarafından belirlenen itiraz formu kullanılmalı ,
formdaki tüm bilgiler tam ve okunaklı doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Her aşı
ya da izlem için ayrı ayrı itiraz edilmelidir. İtiraz konusu aşı/izlemin
uygulanması gereken tarih aralığı ve itiraz nedeni açık ve net bir şekilde
yazılmalıdır.

2-) İtiraz konusuyla uyumlu tutanak kullanılmalıdır.

a-) Aşı/izlem göç nedeniyle uygulanamamışsa;  itiraz formuna ek olarak göç tespit tutanağı
düzenlenmeli , mümkünse muhtarlıktan yokluk veya nakil belgesi eklenmelidir.
Tutanakta bilgi alınan kişinin adı soyadı ve imzası olmalıdır , kişi imzadan
imtina etmişse belirtilmelidir. Tutanak aşı/izlem uygulama aralığı içinde
düzenlenmiş olmalıdır.

b-) Gerçek doğum tarihi ile nüfusa kayıt edildiği tarihin farklı
olması (gerçek doğum tarihinden önce veya geç kayıt edilmesi) durumunda TSM’ne
durumu üst yazı ve belgelerle(nüfuz cüzdanı fotokopisi , doğum belgesi ve
tutanak) bildirerek sistemde düzeltilmesi 
sağlanmalıdır. Düzeltme yapılamadan KDS’de aşı/izlem eksiği oluştu ise;  performans itiraz formuna ek olarak doğum
beyan tutanağı düzenlenmeli  , doğum
belgesi ve aşı/izlemin yapıldığını gösterir belgeler eklemelidir.

c-) Tıbbi nedenlerle(prematüre , düşük doğum tartısı , aşı alerjisi
ya da kontrendikasyonu vs.) aşı/izlemin yapılamaması ya da ertelenmesi
durumunda  sistemde aşı erteleme seçeneği
kullanılabilir. KDS’nde tıbbi nedenlerle aşı/izlem eksiği oluştu ise;   performans itiraz formuna ek olarak tıbbi
neden beyan tutanağı düzenlenmeli , ilgili epikriz ya da raporlar eklenmelidir.
İlgili tutanak aşı/izlem uygulama aralığı içinde düzenlenmelidir. Ekli rapor
aşı/izlem uygulama aralığını içermeli , düzenleyen kurum  ya da kişi adı(kaşe vs.) ile düzenlenen kişinin
kimlik bilgisi ve düzenlenme  tarihi
yazılı olmalıdır. Aşı/izlemin uygulanamama ya da erteleme nedeni GBP Genelgesi
ile uyumlu olmalıdır.

d-) Aşı/izlemin performans aralığı dışında uygulanması
(genellikle özel sağlık kuruluşlarında) ya da aşı/izlemin veri gönderiminde
sorun yaşanması durumunda;  performans
itiraz formuna ek olarak     aşı-izlem
tutanağı düzenlenmeli , aşı/izlemin yapıldığını gösterir belgenin örneği (
GEBLİZ çıktısı , aşı kartı , izlem kartı vs.) eklenmelidir. Veri gönderimi ya
da sistemle ilgili sorunlarda ekran görüntüsü çıktısı eklenebilir. Aşı/izlem
kartı örneğinde ilgili kişinin kimlik bilgisi bulunmalıdır.

e-) Ailenin veya kişinin aşı/izlemi yaptırmaması ya da bilgi
vermek istememesi durumunda; performans itiraz formuna ek olarak aşı/izlem red
tutanağı düzenlenmeli , aileye ya da kişiye imzalatılmalıdır(İmzadan imtina
ettiyse belirtilmelidir).  Red
tutanakları sonraki aşı/izlemler için kullanılabilir. Kişi imzadan imtina
etmişse AH ve ASE tutanaklarda hem kendi adlarına imza atmalı sonra da   “……  
…….” Adlı kişiye ulaşıldı , imzadan imtina etti”  ibaresi yazılarak bunun altına da imza
atmalıdır. Red tutanağının  yalnız
performans itirazı için  değil , ileride
aşı/izlemin yapılmaması kaynaklı olası adli durumlarda delil olabileceği
unutulmamalı ve  özenli saklanmalıdır.

f-) Ölüm nedeniyle aşı/izlemin yapılamaması durumunda;  performans itiraz formuna ek olarak vefat
beyan tutanağı düzenlenmeli , ölüm belgesi ya da MERNİS sorgulama çıktısı
eklenmelidir.

g-) Belirtilen durumların dışında bir nedenle KDS’de
aşı/izlem eksiği ortaya çıkmışsa; 
performans itiraz formuna ek olarak duruma uygun bir tutanak
düzenlenerek ilgili belgeler sunulmalıdır.

Performans Eksiği
Sonuçları:

1-)Ücret kesintisi:

Gebe izlemi , bebek izlemi , çocuk izlemi ve aşılar(toplamı)
için ayrı ayrı olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Bu dört gruptan herbiri
için ayrı ayrı olmak üzere;

a-) Başarı oranı % 97-98 ise brüt maaşın % 2 si

b-) Başarı oranı % 95-96 ise brüt maaşın % 4 ü

c-) Başarı oranı % 90-94 ise brüt maaşın % 6 sı

d-) Başarı oranı % 85-89 ise brüt maaşın % 8 i

e-) Başarı oranı % 85 den az ise brüt maaşın % 10 u oranında
kesinti yapılır.

f-) Toplam kesinti oranı % 20’yi aşamaz.

2-)Ceza Puanları:

a-)Performansa dahil aşılardan her birinin aşılama
oranlarını   mücbir sebepler veya ihbar
düzenlenen hâller dışında, % 90’ın altına düşürmek :  10 puan 

b-)Performansa dahil gebelik izlem oranlarını mücbir
sebepler   veya ihbar düzenlenen hâller
dışında,  % 90’ın altına düşürmek  : 20 puan

c-)Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip   oranlarını mücbir sebepler veya ihbar
düzenlenen hâller dışında,  %   90’ın altına düşürmek : 20 puan

3-) Moral ve motivasyon kaybı:

 

“Koruyucu Hekimlik” çalışmalarımızla
önlenebilir hastalıkları engellediğimiz gibi itirazlarımızı uygun bir şekilde
yaparak itirazlarımızın reddini önleyip olumsuz sonuçlarını engelleyebiliriz.

Saygılarımla…

Dr. Recep Özcan

İSTAHED Küçükçekmece İlçe Temsilcisi

Sinan Sipahi Merkez ASM-İSTANBUL

 

Recep Özcan

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü