NEDEN NÖBETE KARŞI ÇIKIYORUZ? İŞTE SEBEPLERİMİZ!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
1200 MUHABİR 1200 HABER
Sonraki haber
İSTAHED ŞİŞLİ TOPLANTI KARARLARI

 

 

NÖBET TUTULMASINDA İTİRAZLAR

 

1-Aile
hekimleri kendi kurumları dışında nöbet tutmak zorunda bırakılıyor.

2-Kendi
kurumu dışında görevlendirilirken meydana gelebilecek olan malpraktis
davalarında koruma dışında bırakılmaktadır.Mevcut olan ve aile hekimlerinin
primlerinin tamamını kendisinin ödediği zorunlu mali sorumluk sigortasının
kapsamı sadece aile hekimliği görevini yaparken kapsadığından koruma altında
değildir.

3-Aile
hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının dinlenme hakları ellerinden
alınmaktadır.Nöbet sonrası aile sağlığı merkezlerinde görevlerine devam etme
zorunluluğunda bırakılmaktadır ki bu durumda aile hekimlerinin ve aile sağlığı
çalışanlarının asıl sorumlu oldukları hastalarına kaliteli ve sağlıklı bir
hizmet veremiyecek hizmetin aksamasına neden olacaktır.

4-Her
aile hekiminin SGK da tanıımlanması yapılmıştır.Başka kurumlarda vereceği
sağlık hizmetinde SGK tanımlaması olmayacağından yazacağı reçetelerin bir
geçerliliği olmayacaktır.

5-Ücretlendirmelerde
sorunlar yaşanacaktır.Her ne kadar nöbet ücreti verilecek olsa bile hizmeti
verirken elde edilen döner sermaye gelirinden kendisi dışında herkes
faydalanacaktır.Başkaları için haksız kazanç olan bu durum bizim için emek
değer kaybı olacaktır.

6-Şu
ana kadar görülen örneklerde hekim kendi aile sağlığı merkezindeki mesaisini
tamamlamadan,ulaşım ve dinlenme süresi hesaplanmadan saat 16.00 dan itibaren
böbetler yazılmıştır.Bu da aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının
kendi sorumluluk alanındaki hizmetleri yapamamasına,hizmetin aksamasına ve
vatandaşların mağduriyetine yol açacaktır.

7-İhtiyaç
ve zaruriyet halinde nöbette aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları sahaya
sürülecek yedek kuvvet muamelesi görecek ve asli görevleri olan 1.basamak
sağlık hizmetini verme yerine boşta gezen her işi yapmaya zorlanan vasıfsız bir
konuma getirilmek istenmektedir. Bizlerin üstün gayreti ile 1.basamakta ki
bütün göstergeler olumlu olarak yükselmiştir.

8-Acil
hekimliği ayrı bir disiplin ve tecrübe gerektiren özellikli bir görev alanıdır.
Bilinmeyen bir alanda, o birimin özelliklerini bilmeden, ortamı tanımadan
cihazların nasıl kullanabileceği kavranmadan hekimin bilgisi ne olursa olsun
hemen acil teşhis ve tedaviye başlanması verilecek hizmetin kalitesinin
yeterliliğini tartışmalı hale sokacaktır.

9-Neden
sadece aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu nöbetlerde
görevlendirilmiştir. Diğer hekimler niçin bu görevlendirmeye dahil
edilmemiştir.

10-İdari
kadrolarda görev yapan hekimler hekimlik yapma vasfını kaybetmediklerine göre
neden ihtiyaç ve zaruriyet halinde nöbete girmiyorlar.

11-Kanunun
çıkış amacı entegre sağlık merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile
sağlığı çalışanlarına nöbet ücreti ödenmesi iken neden kelime oyunları ve
noktalama işaretleri ile bütün aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu
kapsama dahil edilmiştir. O da ayrı bir konudur.

12-İcapcı
olarak Adli tabiplik ve Belediyenin görevi olmasına rağmen Aile hekimlerine
icapcı olarak tutturulan defin nöbeti aile hekimlerinin mesai saatine
eklenmemektedir. Oysaki Avrupa Birliği Parlamentosunun üye ülkeler açısından
bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı
direktiflerinde, hekimlerin günlük çalışma süres 8 saat olup bu süre haftalık
40 saati aşmayacaktır. Zorunla hallerde günlük çalışma süresi 10 saati aşmamak
üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi,
çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence
altına alacak şekilde çalışma düzenin belirlenmesi zorunludur. Yine Avrupa
Birliği Mahkemesi’nin 03.10.2000 tarihli SİMAP, 09.09.2003 tarihli JAGLER ve
11.01.2007 tarihli VOREL kararında, hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma
sürelerinin en çok 48 saat olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa birliği
mahkemeleri icap nöbetinde geçirilen sürenin tamamımın haftalık mesai saatleri
süresine ekleneceği kararı almıştır

Aile hekimlerinin görev tanımı ile bağdaşmayan adli , defin ,ve acil
nöbet angaryaları sayesinde haftalık çalışma saatleri uluslar arası normların
çok üzerine çıkacak ve başlıklı 50. maddesine göre “Dinlenmek çalışanların
hakkıdır.” Bu hak temel hak ve hürriyetlerden olması nedeniyle şahsa bağlı
devredilemez sosyal bir haktır
, ilkesine
aykırı bir şekilde devredilemez olan dinlenme hakkı elinden alınacaktır

13-
Özerkleşen/özelleştirilen kamu hastanelerine 657 sayılı devlet memurları kanuna
atıfta bulunarak,657 sayılı kanunla sadece geri dönüş ilişkisi bulunan aile
hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına sati 5 tl gibi inanılması güç bir rakamla
nöbet tutturmaya çalışan anlayış kendi bütçesini oluşturacak ve hastane
yönetimlerine transfer yöntemi ile dolgun ücretlerle yönetici atayacak
anlayışın mantıkla ve hakkaniyetle izahı mümkün değildir. İthal yöneticilerin
maaşları ucuz ve vasıfsız elaman muamelesi yapılan aile hekimlerinin ve aile
sağlığı elmanlarının ucuz işgücü ile mi subvanse edilecektir.

14-
Hekimlere Acil nöbeti getiren Kanun ve yönetmelik Aile hekimliği uygulamasının
sonlandırılmasıdır. Tüm türkiyede iki yıl sürdürülebilen bu uygulamanın sona
erdiği bakanlık tarafından açıklanmalıdır. Aile hekimliği uygulamasının sona
erdiği ilan edilmiyorsada Derhal nöbet uygulamasına son verlmelidir..

 

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü