İSTAHED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
BU DOLAPLARLA SOĞUK ZİNCİR KIRILIR !
Sonraki haber
KARAR DEFTERİNE YAZILAN HARCAMALAR MÜDÜRLÜKÇE ÖDENİR

İSTAHED Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurulu 12 Mayıs 2019 Pazar günü saat 13:00’de yeter sayıya ulaşılması ile başlamıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir’in açılış konuşmasının ardından Divan seçimine geçilmiştir.

Divan Kurulu seçimi sonrası bir dakikalık saygı duruşu yapılmış ve İstiklal Marşı okunmuştur.

Divan Başkanlığı’na sunulan tüzük değişikliği teklifleri görüşülmüş, tüzük değişikliği için gerekli olan 2/3 oy çokluğu ile aşağıdaki maddeler Genel Kurulca kabul edilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulunun Oluşumu bölümü 13. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13: Yönetim kurulu, dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kuruluna seçilen üyeler bir ay içinde derneğin yardımlaşma sandığına da üye olur. Sandığa üye olmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği ilk yönetim kurulu toplantısında düşürülür. Yönetim kurulu, tüm asil üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu bölümü madde 22 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Madde 22: Denetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinin amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda görev yapar.

Denetim Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri bir ay içinde dernek sandığına üye olur. Sandığa üye olmayan üyenin üyeliği yönetim kurulunca düşürülür. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 6 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini bağımsız bir şekilde yerine getirir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin denetim kurulu üyeliği sıfatı düşer. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

Dernek tüzüğünün 27. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27: Derneğin gelirleri tüzükte belirtilen amaçlara yönelik harcanması gerekmektedir.

Dernek tüzüğünün Toplantı Usullerine ait bölümünün 10.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Oylamalar sonrası dilek ve temenniler ile Genel Kurul sona ermiştir.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü