1) İSTAHED diyor ki;

Belediye, Halk Eğitim merkezleri, spor salonları, okulda oynatılacak sek sek / koşma / halk oyunu… vs. talep edilen spor raporlarını vermeyin. Çünkü spor için sağlık raporları sadece lisans için gereklidir ve diğer durumlar için kişinin sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı yeterlidir.

30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan;   SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE madde 42 – (7) Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.“ hükmünde de sağlık raporunun hangi durumlarda verileceği açıkça belirtilmiştir. Resmi müsabakalara katılım ve spor lisansı çıkarılacağı durumlarda öncelikli tercih spor hekimliğine , bulunduğunuz çevrede yoksa kardiyolojiye sevk edilmesini öneriyoruz.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

2) İSTAHED diyor ki;

Tarafımıza açılmış olan soruşturmalarda ifade vermek bir zorunluluk değil bize kendimizi daha iyi ifade edip olayın daha net anlaşılması ve doğru sonuçlanması için verilmiş bir haktır. Bu hakkınızı kullanmak istemeyebilir, yani ifadeye gitmeyebilirsiniz.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

3) İSTAHED diyor ki;

Soruşturma sürecinde ön incelemeci tarafından sözlü ifade için çağırıldığınızda ifadenizi yazılı olarak vermek istediğinizi belirtebilirsiniz. Tebliğ belgesine “ifade için kurumdan ayrılmam durumunda yerime vekâlet edecek kimsenin olmaması sebebiyle hastalarımın mağduriyet yaşamaması için soruşturma ile ilgili tüm evrakların tarafıma gönderilmesini talep ediyor ve ifademi avukatıma danışarak yazılı olarak vermek istiyorum.” diye şerh düşüp imzalayabilirsiniz ve aynı tarihli olacak şekilde yazılı ifade vereceğinizi içeren bir dilekçe göndermeniz yeterlidir.

Dilekçe örneği şöyledir;

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLETİLMEK ÜZERE
..………….. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………… tarihinde tarafıma tebliğ edilen …………  sayılı ifadeye davet yazısında …………………………………………………………… ilçesinde ………………………………………… (tarih ve saatte)  ifade için hazır olmam gerektiği belirtilmektedir. Ancak tarafınızca da bilindiği üzere ifade için mevcut çalıştığım aile sağlığı merkezinden ayrılmam durumunda yerime vekâlet edecek kimse olmayacaktır. Bu durum birimime kayıtlı hastaların mağduriyetine sebep olacaktır. Bu mağduriyetin yaşanmaması ve aile sağlığı merkezinde mevcut çalışma düzeninin bozulmaması için soruşturma ile ilgili tüm evrakların tarafıma gönderilmesini talep ediyor ve ifademi avukatıma danışarak yazılı olarak vermek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

4) İSTAHED diyor ki;

Olağandışı denetim EK3 FORMU ile yapılır ve formun üzerinde de yazdığı gibi sadece şikâyet, ihbar ve olağandışı durumlarda yapılabilir. Denetimin nedeni kısmına sebep açıkça belirtilmelidir ve sadece bu bölümde yazılan sebep için denetim yapılmalıdır. Mesai denetimi sebebiyle gelip aşı dolabınızı kontrol edemezler.

Bu gibi durumlarda denetim tutanağını doğrudan imzalamayın çünkü siz altına attığınız imza ile denetimde yapılanı tasdik etmiş ve orda yazılanları onaylamış olursunuz.

Örneğin; mesai denetimine gelmişler şu kişi yok bu kişi var diye yazılmış. İmza atarken “yukarıda yazılanlar ile ilgili herhangi bir tespitim yoktur.” yazıp imzalanmalı, önlük yok diye gelinip aşı dolabını da kontrol edildiyse “denetim önlük olmaması sebebiyle yapılmasına rağmen aşı dolabına da bakılmıştır.” gibi ŞERH DÜŞÜLMELİDİR VE DENETİM TUTANAĞININ BİR ÖRNEĞİNİ ALINMALIDIR. (şerh düşmek için denetim formunun arka sayfasını kullanabilirsiniz. ön kısma “arka sayfaya bakınız” diye belirtmeniz yeterlidir.)

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

5) İSTAHED diyor ki;

Soğuk zincir kırılmalarında, ATS tarafından arandığınızda telefona cevap verip en kısa sürede müdahale edilmelidir. Aşıların nakli gerekiyorsa aşılar ATS üzerinden dolaptan düşürülüp aşı nakil kaplarına devredilmelidir. Aşı nakil kaplarına konan donmuş buz akülerinin önüne 2-8 derecede saklanan büz aküleri konması aşıların donmasını önleyecektir. Sonrasında saat fark etmeksizin acil eylem olanındaki numaralar sırayla aranıp cevap verildiyse ne cevap verildiği, verilmediyse de verilmediği not edilmelidir. En son tüm bunlar ayrıntılı tutanak haline getirilmelidir.

Herhangi bir şekilde bu kırılma sonucunda imha kararı çıkar ve size maddi tazmin talebi gelirse İSTAHED ile online hukuk panelinden iletişime geçmeden herhangi ödeme yapmayınız.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

6) İSTAHED diyor ki;

Hastayı görmeden ve muayene yapmadan reçete düzenlenemez. Hastayı görmeden hasta hakkında işlem yapmak ve reçete düzenlemek TCK madde 204 kapsamında resmi evrakta sahtecilik olarak değerlendirilir. ((1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereği ayrıca yaptırımlara maruz kalırsınız.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanun No. 5510
Kabul Tarihi: 31/5/2006
Kimlik tespiti ve acil haller
MADDE 71- Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra), 67 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları hakkında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği idarî para cezası uygulanır.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin ve acil sağlık hizmetlerinin neler olduğuna, hangi yöntem ve ölçütlerle tespit edileceğine ilişkin hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

7) İSTAHED diyor ki;

Görevlendirme ile baktığınız boş birimin cari giderlerini sadece karar defterine yazıp bir örneği ile başvurarak talep edebilirsiniz.
Ayrıca fatura ibraz etmeye gerek yoktur.

Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar Aile hekimine yapılacak ödemeler
MADDE 16- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile belirlenen asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin %50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

8) İSTAHED diyor ki;

Şiddet ve hakarete maruz kaldığınızda https://istahed.org.tr/siddete-maruz-kaldim-ne-yapmaliyim/ algoritmasını takip etmeniz ve bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

9) İSTAHED diyor ki;

Sağlık görevlisi işi başında sözlü ve fiziksel şiddete uğrarsa başlattığı beyaz kod sonrasında ifade vermek için karakola gitmesine gerek yoktur, kolluk kuvvetleri olay yerinde ifade almak zorundadır.

BELGEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

10) İSTAHED diyor ki;

Sabim ve Cimer şikâyetleri başta olmak üzere ilçe sağlık müdürlüklerinden gelen savunma isteği yazılarına cevap verilmemelidir. İlçe sağlık müdürlüğünün bizden savunma isteme yetkisi yoktur. Ancak konu ile ilgili İl sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma açılıp “önincelemeci” atandığı zaman ona ifade verebilirsiniz.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

11) İSTAHED diyor ki;

Tarafınıza açılmış olan soruşturmalarda ceza konusu her ne olursa olsun sizden son savunmanız alınmadan ceza verilemez. Son savunmanız alınmadan verilen her cezada itirazınızı 7 gün içerisinde yazıp sonrasında dava yoluna gidiniz.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

12) İSTAHED diyor ki;

Verilen her rapor beraberinde sorumluluk getirir. Altı üstü bir imza DEĞİLDİR!!!

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

13) İSTAHED diyor ki;

Mesleğimiz ile ilgili her türlü hukuksal sorularınızı İSTAHED Hukuk Paneli web sayfasından bize iletebilirsiniz. Adresimiz: portal.istahed.org.tr

Dertlerimize birlikte çözüm bulalım.
BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

14) İSTAHED diyor ki;

ALO 184 SABİM hattı bir şikâyet hattı değildir. Bizler her türlü hukuki süreçte olduğu gibi şikâyet durumlarında da kamu görevi olarak değerlendiriliyoruz.

Vatandaşların bir kamu görevlisini nasıl şikâyet edebileceği kanunla düzenlenmiştir. İlgili kanun maddelerindeki şartları taşımayan hiçbir şikâyet işleme alınamaz. Alınsa da bizim için yok hükmündedir. Verilen linkte konu ile ilgili ayrıntılı bilgi mevcuttur. https://istahed.org.tr/sozde-iletisim-hatti-sabim-ve-cimer-sikayetleri/

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun Madde 4
Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2004-5232/2 md.)
Bu Kanuna göre; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin
– soyut ve genel nitelikte olmaması,
– ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi,
– iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması,
– ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması ZORUNLUDUR.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

15) İSTAHED diyor ki;

Gebelikle ilgili performans itiraz işlemlerinde 15-49 yapılmadığı için performans itiraz reddedilemez, hastanın gebe olduğu dönem içerisinde size herhangi bir sağlık hizmeti talebinde bulunmaması ve başvuru yapmaması sizin sorumluluğunuz değildir.

Sağlık hizmeti verebilmek için önce başvuru yapılmalıdır.
Zorla sağlık hizmeti verilemez.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

16) İSTAHED diyor ki;

Aile Sağlığı Merkezlerine stajyer öğrenci kabul etme zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

BELGELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN: 12

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

17) İSTAHED diyor ki;

İşe giriş raporunu verirken kişinin tüm hastalıklarını ve çalışacağı işyerindeki tüm şartları / riskleri bildiğinizi ve bu işe uygun olduğunu imzalamış olursunuz. Bu nedenle işe giriş raporlarının işyeri hekimleri ya da anlaşmalı OSGB ler tarafından verilmesi gerektiğini savunuyoruz.  ALTI ÜSTÜ BİR İMZA ATMAYIN LÜTFEN…

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

18) İSTAHED diyor ki;

Servis şoförleri ve yardımcı personel için gerekli sağlık raporları asgari KBB, Göz, Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, iç hastalıkları branşlarına sevk sonucu verilmesi gerekmektedir. (İdarenin konu ile ilgili yaptığı ama alınan kararları hayata geçiremediği toplantı karar notları aşağıdadır.)

BELGEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

[vc_zigzag el_border_width=”15″][vc_empty_space height=”16px”]

19) İSTAHED diyor ki;

Çocukların ilkokula geç başlaması için okul tarafından talep edilen sağlık raporu tarafımızca verilememektedir. Sadece çocuk hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilir.

BELGEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü