İSTAHED Olarak Yayınladığımız deklarasyon çerçevesinde Defin nöbetleri için,hukuk büromuz ve avukatlarımız aracılığı ile hazırlamış bulunduğumuz Defin Nöbetleri itiraz dilekçesini yayınlıyoruz.

Lütfen tüm aile hekimi arkadaşlarımız ekteki itiraz dilekçelerini doldurarak tsm ler aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz  Aile Hekimliği Birimine İletsinler.

DEFİN NÖBETİ İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ DİLEKÇESİNİ BURAYADA EKLİYORUZ..

 

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İletilmek Üzere

 

……….. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE,

 

 

 

            Müdürlüğünüzün
……. tarihli …… sayılı yazı ile defin ruhsatı vermek üzere görevlendirilmiş
bulunmaktaydım.

 

                Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
m. 24/5 gereğince defin ruhsatı, öncelikle cenazenin bulunduğu yerdeki belediye
tabibi tarafından, belediye tabibinin bulunmadığı yerlerde toplum sağlığı
hekimi tarafından verilir. Ölü muayenesi ve defin ruhsatı asıl olarak cenazenin
bulunduğu yerdeki belediye tabibinin görevidir.

 

Belediye tabibi bulunmayan yerlerde
toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde ise aile
hekimleri ölü muayenesi yaparak defin ruhsatı verirler.

 

Dolayısıyla terditli bir sistem
getirilmiştir ve aile hekimi son olarak görevlendirilecek hekimdir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Antalya Valiliği’ne iletmiş olduğu
B.10.0.TSH.0.10.00.02 sayılı ve 07.06.2011 tarihli cevap yazısında; “Defin
hizmetleri ile ilgili görevler büyük şehirlerde büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin görevi olup koordinasyon görevi de büyükşehir belediyesinin
görevleri arasında yer almaktadır. Gerek hekimi bulunmayan ilçe belediyeleri,
gerekse hekimi izne ayrılan ilçe belediyelerinde gömme izin belgesi
düzenlenmesi işlerinin büyükşehir belediyesi hekimlerini de kapsayacak şekilde
büyükşehir belediyesi tarafından, büyükşehir belediyesi sınırları içinde
koordine edilerek hizmette aksama yaşanmayacak şekilde koordine edilmesi
gerektiği düşünülmektedir.” denilmektedir.

 

Nitekim Konya Aile Hekimi Mustafa
Kalaycı tarafından, Aile Hekimlerinin defin ile görevlendirilemeyeceği ve yapılan
görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğu iddiası ile açılan davada; Konya 1.
İdare Mahkemesi 2011/667 Esas ve 2011/1844 Karar numarasıyla davacı lehine
karar vermiştir. Karara göre; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 216.
maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 14. maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil
ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi ve Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereği, Aile Hekimleri’nin kanuni şartlar
oluşmadığından, defin ile görevlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

 

            Görev
yaptığım İstanbul ilinde belediye tabipleri ve toplum sağlığı hekimleri  bulunduğundan ilgili Yönetmelik hükmüne
aykırı olan söz konusu görevlendirmenin iptali için gereğini arz ve talep
ederim.

 

                                                                                                                      Saygılarımla

Dr. ………

 

                                                                                       
……………….. …Nolu Aile Hekimi    

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü