Beykoz İlçe Toplantı Sonucu Değerlendirmesi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
THSK Hukuk Müşavirliği Görüşmesinden Notlar…
Sonraki haber
ATAMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

İSTAHED Örgütlenme Komisyonu Gürsel Özer ve Beykoz
İlçe Temsilcisi Emine Demir
tarafından İSTAHBUL39 projesi kapsamında organizasyonu gerçekleştirilen ilçe
toplantısını, İlçe Temsilcisi, Basın komisyonumuza değerlendirdi. Toplantıdan
notlar… İSTAHED Basın İletişim Komisyonu

 

Değerli Arkadaşlar; 02.11.2013
tarihinde İSTAHBUL 39 kapsamında İSTAHED ailesi ve Beykoz Aile Hekimleri olarak
ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Esin Şener, Örgütlenmeden Sorumlu YK
Üyesi Gürsel Özer, Hukuk Komisyonundan Sorumlu YK Üyesi Kutbettin Demir
, bazı
bölge ve komisyon başkanları ve Beykoz’da görev yapan 30 aile hekimi katıldı.

       Hekimlerimizin kendini tanıtması ve
sorularını dile getirmesinin ardından İSTAHED ailesi tarafından sorular
yanıtlandı ve çözüm önerileri üzerinde tartışıldı. Yaklaşık 3 saat süren
toplantıya ara verilmeden devam edilmesine rağmen zamanın yeterli olmadığına ve
bu toplantının sadece başlangıç olduğuna şahit olduk. Birliğin ne kadar önemli
olduğu ve farklı bakış açılarından olaylara bakmanın sistemin getirdiği
zorluklar ve karmaşa içerisinde aydınlatıcı bir yol açtığı katılımcılar
tarafından da ifade edildi. Toplantıda başlıca aşağıdaki konu başlıkları
konuşuldu;

 1-Defin ve adli nöbetler: Büyükşehir Belediye
Kanunu ve Umumi hıfsızısıhha kanunları ile Büyükşehir belediyelerinin
sorumluluğuna verilen defin nöbetlerine, İSTAHED yönetim grubu verilebilecek
cezalara rağmen iştirak etmeme kararı almıştır.
        Aile hekimlerinin görev tanımında
bulunmayan ancak bakanlığın 25. 01. 2013 tarihli yönetmeliği  ile
görevin asıl sorumlusu olan Büyükşehir belediyelerinin genelgeyi fırsat bilerek
 çalıştırdıkları doktorları tamamen görevin dışında tuttukları, hukuk
komisyonumuzun ilgili yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istemiyle danıştaya
dava  açtığı ve verilebilecek ceza puanına rağmen  defin
nöbetlerine -İŞTİRAK  ETMEME KARARI ALDIĞI-  bu tarihe kadar ceza alan hiç bir hekimin
olmadığı ancak idare mevzuata aykırı olarak 5 ceza puanı verebilir fakat verilen
usulsüz ceza puanı mahkemeden döneceği ifade edilmiştir.

          Pendik Belediyesi’nin aile
hekimlerinden gelen teklifle özel bir tıp merkeziyle bu görevin yapılması için
anlaşarak çözüm bulduğu örnek verildi. Danıştaya açılan davanın sonuçlanmasıyla
tüm Türkiye’de sorunun biteceği belirtildi. Var olan kanunlar nedeniyle
nöbetleri tutmamız için yönetmeliğe eklenen madenin geçerliliğinin olmadığı
anlatıldı. Bazı hekimler tarafından birlik olarak Belediye ile çözüm amacıyla
görüşülmesi önerisi ve derneğin bilgilendirme dökümanları hazırlanması teklif
edildi.

         Bazı hekimlerimizce ise vicdani
sorumluluk nedeniyle kişilerin mağdur olmaması için nöbetlerin tutulabileceği
ifade edildi.

         Adli nöbetlerle ilgili olarak ise Adli
Kurumun olduğu yerlerde bu nöbetin aile hekimlerince yapılmasının hukuka uygun
olmadığı, ancak savcıların herhangi bir doktoru bilir kişi olarak tayin
edebilmesi nedeniyle savcılıktan nöbete çağrılması halinde nöbete iştirak etme
zorunluluğu dile getirildi.

 2-İşe giriş raporları: 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe
giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından
düzenleneceği belirtilmiş olup, daha sonradan Çalışma Bakanlığının sayfasında
ki imzasız bir yazının sonunda “kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti
sunucuları tarafından düzenlenebilir.” denmesinin hukuka uygun olmadığı belirtildi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu  yürürlükte olduğu sürece
kanunun gereği olarak” işe giriş raporları” diye tabir edilen
raporları talep eden hastalarımızın işyeri hekimlerine ve yetkili OSGB lere
yönlendirilmesi,   bu raporların bazı hekimlerce verilerek  diğer aile hekimlerini sıkıntıya sokacak
hukuksuz uygulamalara mahal verilmemesi gerekliliği belirtildi.

 3-Geçmişe yönelik kiralar: Son günlerde Halk
Sağlığı Müdürlüğünce birçok Aile Hekimine geçmişe yönelik kira talepleri
gönderilmekte olduğu, anapara (müdürlüğün tek taraflı belirlediği) + Faiz(nasıl
hesaplandığı belirtilmemekte) istendiği, konuyla ilgili olarak Müdürlükle
yapılan görüşmelerde ne kira bedellerinde bir eksiltme ne de faiz alınmaması
teklifimizin kabul görmediği, birçok ilde geçmişe yönelik kiraların alınmasında
uygulanan yöntemin farklılığı nedeni ile peşin ve taksitli ödemelerde çeşitli
miktarlarda indirime gidildiği, faiz talep edilmediği, bu örneklerin de
Müdürlükçe kabul görmediği, olmayan kontratın bedellerinin faiziyle birlikte
istendiği anlatıldı. Konuyla ilgili olarak Hukuk Büromuzun hazırlamış olduğu
dilekçeyle ödemenin istenmesinden sonraki 1 hafta içinde başvuru yapılması ve
dernek hukuk komisyonu ve avukatıyla iletişime geçilebileceği belrtildi. Yine
ASM’lerin yasal statülerinin öğrenilmesi, protokolle Müdürlüğe devredilen bazı
yerlerden kira alınmayacağının belirtildiğine dikkat çekildi.

 4-Damga vergisi: Son bir yıl içinde damga
vergisi kesintisinin iptal edildiği ve yapılan kesintiye süresinde itiraz
eden  hekimlerin  ödemelerinin iade edildiği, derneğimiz
avukatlarının kesintiye itiraz etmemiş üyelerimiz adına örnek davalar açtığı ve
bu davaların devam ettiği, damga vergisi davalarında dernek üyesi
hekimlerimizle aynı birimde görev yapan aile sağlığı çalışanlarının da
davalarının hukuk büromuz tarafından avukatlık ücreti ödenmeksizin takip
edileceği, açılan davaların sonuçlanmasıyla diğer hekimlerin de dava açabileceği
anlatıldı.

 5-Soğuk zincir kırılmaları:   Aşı izlem sistemi son yönetmeliğe kadar
zorunlu değildi ama fridge-tag olacağı eski yönetmelikte yazılıdır. Yeni aşı
ısı izlem sisteminin standartlarını Bakanlık belirlediği zaman kullanıma
başlanacağı, yeni yönetmelikte de fridge-tag zorunlu malzemeler listesinde yer
almadığı, burada bir boşluk  ortaya çıktığı, GBP ve yönetmelik farklı
cihazlar ister hale geldiği, kişi ihmali yoksa ve kişilere bağlı olmayan
nedenlerden dolayı kırılma varsa böyle bir zimmetin çıkarılmaması ve ceza puanı
verilmemesi gerektiği, Soğuk zincir kırılmalarında olayın olduğu andan itibaren
zararın temini faizi ile istendiği, karar kesinleşirse icra yoluyla ödeme
alınabildiği, tutanakların ayrıntılı ve eksiksiz yazılması gerekliliği anlatıldı.

 6- Ödeme yönetmeliği taslağı: 31/10/2013
tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşaviri Av. Halil Şen ve
diğer kurum avukatlarıyla yapılan görüşmede eylem ve imza kampanyaları
başlattığımız aile hekimleriyle aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini
ortadan kaldıracak olan sözleşmenin keyfi olarak Valilik tarafından
feshedilebileceği ile ilgili maddenin taslaktan çıkartıldığı, kanser taramaları
ve diyabet izlemlerinin ”yalancı” pozitif performans olarak hala taslakta yer
aldığı, katsayıları düşüren maddenin oranlar değişmek şartıyla hala taslakta
yer aldığı, bu haliyle maaşlarda yaklaşık %10 oranında düşme yaşanabileceği
belirtildi.

 7-Acil Nöbetleri: Daha önce hazırlanan
ama yayınlanmayan genelgede acil nöbetine katılacak aile hekimlerinin
sayısını belirlemede Bakana verilen yetkinin Kamu Hastaneler Birliği İl
Yetkilisi, İl Sağlık Müdürü ve İl Halk Sağlığı Müdüründen oluşan bir komisyona
devredilmiş olduğunu, önceliğin gönüllülerde olmak üzere gerektiğinde resen de
görevlendirme yapılabileceği ve nöbet ücretlerinin kanun değişmediği için
sadece saatlik nöbet ücreti şeklinde ödeneceği yani döner sermaye ödemesinin
yapılmayacağı ile ilgili maddeler olduğunu THSK ile yapılan görüşmede
belirtildiği anlatıldı.

 8-AHUZEM ile ilgili eğitim sonrası sınavın
nasıl yapılacağı, sınavı geçmeyenlere ne olacağı ile ilgili Bakanlıktan bir
bilgi alınamadığı, belirsizliklerin sürdüğü anlatıldı.

9-Engellilerle ilgili yapılması
gereken düzenlemelerin normalde ev sahibi tarafından yapılması gerektiği,
sanallar ve diğer kurumlara ait binalarda sorunun nasıl çözüleceğinin belirsiz
olduğu, müdürlükten görüş beklendiği konuşuldu.

 10-Risk Analizi: 26 Aralık 2012
tarihinde resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre aile sağlığı merkezlerinin Tehlikeli sınıfta
yer aldığı,  kanunla işverenimiz olan
Sağlık Bakanlığı ve onu temsilen İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne kanunun zorunlu kıldığı önlemlerin alınmasının sağlanması için
verilecek dilekçenin dernek sayfasında yer aldığı belirtildi.

    Yukarıda ki maddeler dışında evde sağlık
hizmetleri, sporcu raporları, boş birim için yapılan ödemeler, özel
hastanelerin yaptığı işlemleri sisteme girmemesi, hasta atamaları, hekimlere
uygulanan şiddet ve can güvenliği, emekli hekimlerin ödemeleriyle ilgili açılan
dava gibi başlıklarla ilgili sorulara cevap verildi.

     Hizmette standart sağlanması ve birlik
olma gerekliliği üzerinde duruldu. Bu tür toplantıların daha sık yapılması
gerekliliği katılımcılar tarafından belirtildi.

      Toplantıya katılan tüm hekimlerimize
teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızı daha geniş zaman ve platformlarda
tekrarlayabilmek için aramızdaki iletişimi güçlendirme dileğimizi belirtiyor,
burada belirttiğimiz sorunlar ve diğer konular için İSTAHED sayfamızı ziyaret
etmenizi ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Teşekkürler
İSTAHED…

Teşekkürler
BEYKOZ….

BİRLİĞİMİZ
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR!

 

 

Emine DEMİR

İSTAHED Beykoz İlçe
Temsilcisi

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü