BAKANLIK TEŞKİLATLANMASI DEĞİŞİMİ VE DEVRİ BAŞLADI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Prof.Dr.Aytekin OĞUZ ile Metabolik Sendrom üzerine söyleşi
Sonraki haber
İSTAHED DEKLARASYONUDUR

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

 

SAYI  : B.10.0.MUS.00.00.00.0/22                                                          Tarih:2/2/2012

 

KONU: Taşra teşkilatının yeniden

   yapılandırılması, personel, taşınır

   ve taşınmazların tahsisi ve devri

 

……………………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık
Teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen
yapılandırma ve değişim, bir değişim yönetimi programı çerçevesinde
yürütülmektedir. Değişim yönetimi, değişikliğin tanımlandığı,
yönlendirildiği ve uygulamaya geçirildiği bir sistemdir. Planlı ve
sistematik bir değişim yönetimi, değişimin başarısını ortaya
koymaktadır. Bakanlığımızın değişimini ve yeni yapıya dönüşümünü teminen
“Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Programı” hazırlanmış ve bu program
28.12.2011 tarihinde Bakanlık Makamınca kabul edilmiştir.

Söz konusu Programda değişimi yönetmek üzere, Değişim Yönetimi Kurulu ve Değişim Yönetimi Genel Koordinatöründen oluşan “Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Organizasyonu”teşkil edilmiş ve kurumsal çalışmalarının Değişim Yönetimi Genel Koordinatörünün koordinasyonunda “çalışma grupları” tarafından yapılması öngörülmüştür.

Kanun
Hükmünde Kararnamede taşra teşkilatı da, Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada İl ve
İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Bakanlığın; Kamu
Hastane Birlikleri,
Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak belirlenmiş ve bunlara
bağlı hizmet birimleri öngörülmüştür.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesinde,  personel,
taşınır ve taşınmaz mal, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli,
tahsisi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Bakanlık
merkezinde müsteşar yardımcısı başkanlığında en az beş kişiden oluşan
devir komisyonunun oluşturulacağı yönünde düzenleme yapılmış ve bu
kapsamda Bakanlık merkezinde Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan BUZGAN
başkanlığında  “Devir Komisyonu”
teşkil edilmiştir. İl teşkilatında da personel, taşınır ve
taşınmazlarının devir ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak üzere komisyonlar ve çalışma gruplarının oluşturulması
gerekmektedir.

Yeniden
yapılandırmaya yönelik olarak taşrada bazı taşınır ve taşınmazların
devri ve tahsisi mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükmü ile yapılmış
olup, Geçici 8 inci maddede,
Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar ile bu
Başkanlığın kullanımındaki taşınmazların Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna
devir ve tahsisinin yapılmış sayıldığı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede,
Bakanlığın kullanımındaki taşınırlardan ihtiyaç fazlası hâline
gelenlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlar ve belirlenecek
usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyaçlarına göre bağlı kuruluşlara
bedelsiz olarak devredileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

1-
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar ile bu
Başkanlığın kullanımındaki taşınmazların Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna
devir ve tahsisi Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış sayıldığından,
ildeki
Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerine ait taşınır ve taşınmazların ve bünyelerinde kurulan döner sermayeli işletmelerinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğüne devir ve tahsisinin ifasını,

2- Bakanlığın taşra hizmet birimlerinden;

A)    1- Hastaneler (diş hastaneleri dahil)

2-      Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

3-      Diş tedavi ve protez merkezleri,

4-      Semt poliklinikleri,

5-      Amatem, Endotem, Otizm Mükemmeliyet Merkezi gibi özel tanı ve ileri tedavi merkezlerinin Kamu Hastane Birliklerine;

B)    1- Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri,

2- Halk Sağlığı Laboratuvarları,

3- E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri

4- Toplum Sağlığı Merkezleri,

5-      AÇSAP Merkezleri (gençlik danışma, evlilik danışma merkezleri gibi

üniteleriyle birlikte),

6- Verem Savaş Dispanserleri,

7-      Sıtma Savaş Dispanserleri,

8-       Ruh Sağlığı Dispanserleri,

9-      Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanserleri,

10-  Trahom Savaş Merkezleri/Dispanserleri,

11- Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezleri,

12- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri,

13-  Kanser Kayıt Merkezleri,

14- Sağlık Evleri,

15- Sağlık Merkezleri,

16- Hemoglobinopati Tanı Merkezleri

17- Aile Sağlığı Merkezleri,

18- Aile Hekimliği Birimlerinin Halk Sağlığı Müdürlüklerine;

C)    1- Şube müdürlükleri (Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredilecekler hariç),

2-      Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği,

3-      Uluslararası Tıp ve Kongre Merkezleri,

4-      Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri,

5-      112 İstasyonlarının İl Sağlık Müdürlüklerine;

Kullandıkları taşınmazlar, taşınır ve personeli ile birlikte tahsisini ve devrini,

3-
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, Çocuk İzlem Merkezleri ve
Hasta Hakları Birimleri gibi, bir kurumun (örneğin Devlet Hastanesinin)  hizmet birimi içerisinde faaliyet gösteren birimlere, hizmet verdikleri alanların tahsisinin yapılmasını,

4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık taşra teşkilatı araştırmacı
kadrosuna atanmış sayılan personelin talepleri, ihtiyaç ve benzeri
hizmet gerekleri ile önceki kadrosunun olduğu yer gözönünde
bulundurularak İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup
Başkanlıklarında istihdamını,

5-
İl Sağlık Müdürlüklerinin taşınır ve taşınmazlarının, 5 inci maddeye
göre İllerde kurulacak komisyonlar marifetiyle İl ve İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve gereğinde Kamu Hastane Birliklerine
devrini, ayrıca personelin 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de
belirlenen görevler göz önüne alınarak sözkonusu kurumlar arasında
tahsisinin ve devrinin yapılmasını,

6- İllerde teşkil olunacak komisyonlardan;

a)                  Personel
Devir Komisyonunun personelden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı,
birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür
yardımcısı, personel şube müdürü ve il merkezindeki Toplum Sağlığı
Merkezi (büyükşehirlerde nüfusu en fazla olan ilçenin) sorumlu tabibi
ile İl Sağlık Müdürü tarafından uygun görülecek personelden oluşmasını;

b)                  Taşınır
ve Taşınmaz Devir ve Tahsis Komisyonunun idari ve mali işlerden sorumlu
il sağlık müdür yardımcısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinden
sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, idari ve mali işler şube müdürü ve
il merkezindeki Toplum Sağlığı Merkezi (büyükşehirlerde nüfusu en fazla
olan ilçenin) sorumlu tabibi ile İl Sağlık Müdürü tarafından uygun
görülecek personelden oluşmasını;

c)      Bu komisyonların İl Sağlık Müdürü koordinasyonunda çalışmasını,

ç)  Devir işlemlerinin Halk Sağlığı Müdürü görevlendirildikten sonra yapılmasını,

7-
Personel Devir Komisyonunun çalışması neticesinde, Halk Sağlığı
Müdürlüğüne devredilecek personelin listesinin (personelin ismi, unvanı,
sicili ve benzeri bilgileri ile) CD ortamında Bakanlığa bildirilmesini,

8- Taşınır ve taşınmaz tahsisi ile personel devir işlemlerinin 24/02/2012 gününe kadar gerçekleştirilmesini,

9-
Devir işlemleri sonucunda kadrosunun bulunduğu kurumun dışında başka
bir kuruma ait birimde (aynı bağlı kuruluş taşra teşkilatı veya Bakanlık
bünyesinde kalan birimler arasındaki geçici görevlendirmeler hariç)
geçici görevli çalışan personelin 15/05/2012 tarihinde kadar geçici
görevlendirmelerinin devamının sağlanmasını, bu süre içerisinde hizmet
gerekleri (kadro fazlalığı, ihtiyaç gibi kıstaslar) çerçevesinde yapılan
değerlendirmeye bağlı olarak İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürünün
birlikte uygun görüşünü içeren nakil tekliflerinin liste halinde
(personelin ismi, unvanı, sicili ve benzeri bilgileri ile) CD ortamında
Bakanlığa bildirilmesini,

10-
15/05/2012 tarihinden itibaren personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlar
arasındaki nakil işlemleri 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
çerçevesinde kurumlar arası nakil usulüne tabi olacağından, bu tarihe
kadar bütün personel nakil ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine
yönelik işlemlerini yapılmasını,

11- Devredilen personelin özlük dosyasının da yeni kurumuna gönderilmesini,

12-
Değişim ve yeniden yapılandırma sürecinde, 663 sayılı KHK’nın 35 inci
maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde, hizmetlerde herhangi
bir aksamaya mahal vermeden bağlı kuruluşlar arasında personel
görevlendirilmelerinin yapılmasını, y
eni
kurulan teşkilatlarda işlemleri yürütecek yeterli nitelikte personelin
bulunmadığı durumlarda bu kurumların işlemlerinin de önceden işlemleri
yürüten personel marifetiyle yapılmaya devam edilmesini,

13-
Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, ildeki taşra hizmet
birimlerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile yazışma ve diğer
irtibatlarının İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden yapılmasını, bunu teminen
bir sağlık müdür yardımcısının koordinatör olarak münhasıran bu işle
görevlendirilmesini,

14-
Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, il düzeyinde
yürütülen stok koordinasyon işlemlerinin ve hastane ihtiyaçlarını
karşılamak üzere il düzeyinde yapılan toplu alımlar sonucunda İl Sağlık
Müdürlüklerince imzalanan sözleşme veya çerçeve anlaşmaların İl Sağlık
Müdürlüklerince yürütülmesini,

15- İl
Sağlık Müdürlüğünce laboratuar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yapılan alımlara (toplu alımlar hariç) ait sözleşmelerin Halk Sağlığı
Müdürlüğüne devrini,

16-
İhale süreci ve sözleşmesi devam eden mal alımlarının İl Sağlık
Müdürlüğünce yürütülmesini, görev alanına ve ihtiyacına göre Halk
Sağlığı Müdürlüğüne devri gerekenlerin bedeli mukabilinde verilmesini,
hali hazırda ihalesi yapılmış ve kullanımda bulunan dayanıklı taşınırlar
ile tüketime yönelik malzeme stoklarının bedelsiz olarak MKYS üzerinden
(Devir – 663 KHK- Diğer Kuruluşlara Devir işlem türü ile) devrini,

17-
İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan ve sözleşmesi devam eden hizmet
alımlarının sözleşme hükümlerinin süre sonuna kadar İl Sağlık
Müdürlüğünce yürütülmesini, bu hizmet alımları kapsamında
çalıştırılanların ihtiyaçlar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk
Sağlığı Müdürlüğü arasında dağılımı yapılarak çalıştırılmaya devam
edilmesini, hizmet bedelinden payına düşen kısmının Halk Sağlığı
Müdürlüğünce, İl Sağlık Müdürlüğüne ödenmesini, mevcut sözleşmelerin
bitiminden sonra her kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kendi ihalelerini
yapmasını,

18-
Genel bütçe ve döner sermaye ödeneklerinin; İl Sağlık Müdürlüklerine
Bakanlıkça, Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca,
Kamu Hastane Birliklerine ise (Birlikler faaliyete geçene kadar hastane
ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine) Türkiye Kamu Hastane Kurumunca
gönderileceğini,  

19- 31/12/2011 tarihi  itibariyle İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerden;

a)                  Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilen makine teçhizat
ödeneklerinin (ihale ilanı yayımlanmış ödenekler hariç) acil sağlık
hizmetlerinin yürütülebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce, 

b)                 İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığınca gönderilen onarım ödeneklerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünce, 

c)                  Hastane ve ADSM ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan makine teçhizat ve onarım ödeneklerinin ilgili hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerince,

ç) Diğer ödeneklerin ise ödeneğin gönderiliş amacına uygun olarak kullanılmasını,

20-
Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) adlı internet sayfamızda oluşturulan ve
İl Sağlık Müdürlerine kullanıcı adı ve şifreleri bildirilen forum
ortamında, uygulama birliğinin sağlanabilmesi bakımından devirle ilgili
hususların müzakere edilmesini, Bakanlık merkezinde teşkil olunan
cevaplandırma grubu tarafından cevaplandırılmak üzere tereddüde düşülen
hususlara ve problemlere ilişkin sorularının ve değişime yönelik
önerilerinin forum üzerinden Bakanlığa bildirilmesini,

Rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  Prof. Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                                Bakan a.

                                                                                                               Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                Bilgi:

81 İl Valiliğine                                                                    – Müsteşar Yardımcılarına

                                                                                – Merkez Teşkilatı Birimlerine

                                                                                – Bağlı kuruluşlar ve Hizmet

                                                                                              Birimleri Kurucu Başkan ve

                                                                                              Genel Müdürlerine

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü