Anayasa Mahkemesi 21.06.2022 tarihli kararıyla Aile Hekimliği Kanunu’nda yer alan “sözleşmenin feshinin yönetmelikle düzenleneceğine” dair hükmü Anayasamıza aykırı bularak iptal etmişti. Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre verildi. 5 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan kararla kanun yapılması için son tarih 5 Mayıs 2023 oldu. Sonunda TBMM’ye sunulan yeni bir torba kanun düzenlemesinde Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikler onaylanarak 14 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlandı.

Kanunda yer alan maddelerden bize göre en kritik olanı:
“Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir” maddesidir.
Bu şekilde her türlü yoruma açık, karar verici kişi veya kişilerin keyfi davranmasına sebebiyet verecek hükümlerle bir çalışanın iş sözleşmesinin yenilenmemesi kararı verilebilmesi biz aile hekimliği çalışanlarınca kabul edilemez bir durumdur. Bu maddenin iptali yönünde her türlü girişimimiz başlamıştır.

Yine kanunda yer alan maddelerden biri de aile hekimliği çalışanlarına artık ceza puanı yerine aylıktan kesme cezaları verilmesi, kamuda çalışırken aile hekimliğine geçenlere kademe derece ilerlememe cezaları verilebileceği, kamu dışından geçenlere kademe dereceleri olmadığı için yine aylıktan kesme cezaları öngörülmüştür. Bu cezalar maaşın 1/4’ine kadar çıkabilmekte ve çalışanın gelirinde ciddi azalmaya sebebiyet verebilecektir. Tüm cezalar para kesintisine bağlanarak, çalışanlara gelir tehdidiyle bir yönetim baskısı oluşturulması amaçlanmıştır.

Bir diğer madde de , Aile hekimliği kanunu 3. maddesi 7. fıkrası 1. cümlesinin içine aşağıda belirtilen ibare eklenmiş: “Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, bakanlıkça karşılanmadığı takdirde. aile sağlığı merkezi giderleri” ve bu ibare ile bakanlık cari gider ödemelerini kesip; gider ödemelerini kendi üzerine almanın yolunu açmıştır. Bu durum uygulamada , aile sağlığı merkezi işletmesini yürüten hekimlerin , bu işletmeyi (!) yönetim sürecinde zorlanmalarına yol açabilecek durumları ortaya koyabilecektir.

Yine aynı torba yasanın 33. maddesinde “Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının eski kadro veya pozisyonlarına atanabilmeleri için sözleşmelerinin devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiilleri nedeniyle sona ermemiş olması gerekir“ maddesinin eklenmesi teklif edilmiş , burada sözleşmeyi sona erdiren halin ortaya çıkması ile aynı zamanda eski pozisyonuna dönmesi anayasaya aykırı bir şekilde engellenmeye çalışılmıştır. Bir suçtan 2 ceza verilmesi net bir şekilde Anayasamıza aykırıdır.

Bu şekilde özensiz , alelacele hazırlandığı çok belli olan, iş güvencemizin tamamen ortadan kaldırıldığı bir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Yasanın derhal tekrar düzenlenmesini ve Anayasaya aykırı maddelerinin iptal edilmesini istiyoruz.

Kanunun bu hali üzerinde gerekli düzenlemelerin ve iptallerin yapılması için basın-yayın organlarıyla ve mecliste grubu olan tüm parti yetkilileri ile görüşmelerimiz devam edecek olup; bu şekilde anayasaya aykırı halinin iptali için her türlü örgütsel mücadeleye ve hukuki haklarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü