RİSK DEĞERLENDİRME

 

6331 Sayılı
kanun ile tüm işverenlere işyerlerinde ister bir kişi isterse bin kişi olsun
muhakkak risk değerlendirme raporu hazırlama zorunluluğu getirmiş ve uymayan
işveren veya vekillerine 2013-Ocak ayı için 3.234 TL ve aykırılığın devam
ettiği her ay için ayrı ayrı olmak üzere 4.851 TL  idari para cezası ile karşı karşıya
bırakmıştır, bu nedenle cezai durumlara düşmemeniz adına, çalışanlarınız
hakkında risk değerlendirme raporlarını düzenlemeniz gerektiğinin önemini
bildiririz, ve yazımızın ekinde de risk değerlendirme ile ilgili rapor örneğini
de ek olarak sunuyo

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRME
RAPORU

 

 

1-    İşveren Adı Soyadı veya Ünvanı               :

 

 

2-    İşyeri Adresi                                                                        :

 

 

3-    Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih             :

 

 

4-    Risk Değerlendirmesini Yapan ve Görevi                       :

 

 

5-    Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Süresi         :

 

 

6-    Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler      :

 

 

7-    Tahmini Tehlike İhtimallerinin Ön Çalışmaları    :

 

 

       Çalışma ortamı hakkında bilgiler

 

       Organizasyon ve hiyerarşik yapı

 

 

       İşyeri bina ve eklenti bilgileri

 

 

       İş ekipman bilgileri

 

 

       Artık ve atıklarla ilgili bilgiler

 

 

       Kullanılan maddeler

 

 

       Görev, yetki ve sorumluluklar hakkında bilgiler

 

 

       Çalışanların ortalama eğitimleri, yaş ve cinsiyet
durumları

 

 

29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28512

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin
oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi
aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini
yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil
edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya
muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe
destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının
koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir
kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi
çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini
kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında
görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve
belgeleri korur ve gizli tutar.

Tehlikelerin tanımlanması

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma
ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda
belirtilen bilgiler toplanır.

a) İşyeri bina ve eklentileri.

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş
ve işlemler.

c) Üretim süreç ve teknikleri.

ç) İş ekipmanları.

d) Kullanılan maddeler.

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev,
yetki ve sorumluluklar.

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat
gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve
benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

i) İşyerinin teftiş sonuçları.

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları.

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma
veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına
yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.

n) Malzeme güvenlik bilgi formları.

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm
sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış risk
değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları.

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan
korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler
toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer
işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da
değerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak,
çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik
ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya
çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken
aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde
etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya
çıkabilecek tehlikeler.

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve
eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin
yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve
yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil
işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya
düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen,
ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden
kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri,
kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların
çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya
kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner,
topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma,
atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve
mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan
kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama
ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da
imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen
koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek
tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım
yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun
talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin
olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel,
kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının
neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme
ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında
kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların
bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol,
ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü