İSTAHED YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU YAYINLANDI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTASE Dr.Rıdvan ŞAHİN Eğitim Günleri 2013
Sonraki haber
Maltepe Aile Hekimleri Yeniden Buluştu !!!

Değerli İstanbul Aile Hekimleri, İSTAHED üyeleri,

 

Hem Müdürlük, hem Türkiye hem de Bakanlık nezdinde birçok
kazanımları olan ve tanınmış bu derneği yeni yönetim olarak bizler Haziran
ayından beri, yükselen grafiği düşürmeden, daima yukarıya çekerek çalışmaya
devam ediyoruz. Sizinle ve üyelerimizle yaptığımız çalışma ve etkinlikleri
paylaşmak istiyoruz. Bundan böyle de üçer aylık dönemlerle üyelerimize faaliyet
raporu sunulmaya devam edecektir.

 

Öncelikle Yönetim Kurulu ve komisyonlar olarak görüşmelerimiz,
teknolojik ortamın yanı sıra aylık rutin yüz yüze görüşme şeklinde
yapılmaktadır.

 

KURUMSALLAŞMA
ÇALIŞMALARI

 

İSTAHED için en gerekli şeyin kurumsallaşma olduğunu düşünerek
öncelikle bu hedef doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
komisyon oluşturma çalışmalarına hız verdik. Hukuk, Bilişim, Basın, Eğitim,
Kalite, Örgütlenme ve İktisadi İşlemler Komisyonları yeniden yapılandırıldı.
Komisyonlara yeni isimler kazandırıldı. Komisyon çalışanlarının önerileri ile
komisyon başkanları belirlendi. Hızlı bir şekilde komisyon yönergeleri ve
üyeleri, faaliyet planları hazırlanıyor. Komisyonlar şu hali ile aktif ve etkin
çalışmaya hazır hale geldiler. Komisyon çalışma planları, komisyon başkan ve
üyeleri web sayfamızdan ilan edilecektir. 
 

 

KURUMLAR ARASI İLETİŞİM
VE ETKİNLİKLER

 

Yönetim olarak göreve başladığımız ilk günlerden itibaren
kurumlar arası ilişkilerin devamının sağlanması var olan ilişkilerin
güçlendirilmesi ve Aile Hekimliği uygulaması lehine etkinleştirilmesi ilk
hedefimiz olmuştur.  Bu doğrultuda
Bakanlık ve Müdürlüğün yanı sıra İstanbul Tabip Odası, diğer il dernekleri ve
Federasyon ile de bağlantılarımız ve ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

 

1. Türkiye
Halk Sağlığı Kurum Başkanı ile Federasyonun etkinliği çerçevesinde Aile
Hekimlerine getirilen Acil nöbetleri konusu esas olmak üzere görüşme
yapılmıştır. Kendisine Acil nöbetlerinin Aile Hekimliği uygulamasının sonu
olacağı kararlılıkla iletilmiştir. İSTAHED ve diğer derneklerin kararlı
tutumları ve girişimleri neticesinde Bakanlık tarafından çıkarılan genelge ile
Aile Hekimlerinin çok büyük bir çoğunluğu Acil nöbetleri dışında kalmıştır.

 

2. İstanbul
Halk Sağlığı kurum başkanı Mustafa Bey ve yardımcısı Savaş Bey ile 3 kez
görüşülmüştür. İlk toplantı tanışma toplantısı olup genel konular
konuşulmuştur. Kurum ve İSTAHED’in işbirliği içerisinde çalışma gerekliliği
konusunda fikir birliği oluşmuştur. İkinci toplantının ana gündemi
“çocuk performansları” olmuştur. Toplantı sonrası idare talebimize olumlu yanıt
vermiş ve çocuk izlem performansları ilk kez İstanbul’da ertelenmiştir. Aile
Hekimlerinin Sağlık net 2’den kaynaklanan sorunlarında komisyonlarda daha esnek
olunacağı sözü alınmıştır. İlçe komisyonlarında İSTAHED’den birinin de olduğu,
ihtiyaç halinde il komisyonunda da bir temsilci olabileceği konuşulmuştur.
Çocuk izlem protokolü ertelenmesi tüm Türkiye’ye de örnek olmuş ve alınan bu
karar Bakanlığın da çocuk izlem performanslarını ertelemesi ile sonuçlanmıştır.
Üçüncü
toplantımız
Kamu ASM’leri kira sözleşmeleri konusunda olmuştur.
Girişimlerimiz sonucu 15. madde değiştirilmiştir. Ancak bu değişim İSTAHED
hukuk komisyonu ve hukuk bürosu tarafından yeterli gelmemiş üyelerimizin
ileriki dönemlerde mağduriyet yaşamaması adına alternatif sözleşme
düzenlenmiştir. Hazırlanan sözleşme internet sitesinden yayınlanarak tüm
üyelerimize duyurulmuş ve dilekçe ekinde idareye vermesi önerilmiştir.

3. Yönetim
Kurulumuz göreve geldiğimiz ilk günlerde İTO yönetim kuruluna tanışma ve
nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. Bu ziyarette İTO bünyesinde Aile Hekimliği
komisyonu kurulması talebimize olumlu yanıt gelmiştir. İstanbul’da İSTAHED’in
girişimleri ile alınan bu karar merkez TTB’de hemen karşılık bulmuş ve Aile
Hekimliği kolu kurma kararı alınmıştır. Organize edilen İTO Aile Hekimliği Komisyonu
kurulma işlemi son aşamasına gelmiş ve 6 Kasım’da ilk toplantısını yapılmıştır.

4. Yeni
yönetimin göreve gelmesi ile AHEF ile var olan ortak çalışma stratejisi ileri
safhaya ulaşmıştır. İSTAHED üyesi olmadığı halde federasyonun hemen hemen tüm
komisyonlarında etkin çalışmalarına devam etmiştir. AHEF koordinesinde
dernekler katılımı ile gerçekleşen çalıştayda Sivil Aile Hekimliği Uygulama ve
Ödeme Yönetmeliği oluşturulmuştur. Anılan yönetmeliği İSTAHED’in de katıldığı
dernek başkanları toplantısında son şekli verilmiş ve 22000 Aile Hekimi adına
Türkiye Halk Sağlığı kurum başkanlığına verilmiştir. Antalya’da en son yapılan
kongrede Bakanlık Hukuk Müşaviri Halil ŞEN Bey yeni yönetmelik yazılırken bu
çalıştay sonrası hazırlanan yönetmelikten çok etkilendiklerini ve bazı
maddelerde örnek aldıklarını dile getirmiştir.

5. Derneğimizin
kurulduğu günden beri gündeminde olan ancak fikir teatileri aşamasında olan
AHEF üyeliği görüşmeleri başlatılmıştır. Derneğimizin talebi ile görüşmeler
takvime bağlanmıştır. Ocak ayında AHEF’in yapacağı genel kurulda talebimiz
bizim şartlarımızla konuşulacaktır.

                                             

6345 SAYILI YASAYA KARŞI
ETKİNLİKLERİMİZ                                                             

 

1. Yasanın
gündeme çıktığı ilk günden itibaren İSTAHED Aile Hekimliğinde Acil Nöbetleri
tutulmayacağını Acil Nöbetleri Aile Hekimliği sisteminin sonu olacağı gerek
maillerde gerekse web sitemizde deklere edilmiştir. Tasarının kanunlaşmasından
itibaren de üyelerine nöbet tutmama çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca İSTAHED
olarak da iktidar ve muhalefet milletvekillerine ulaşılarak kanunun anayasa
mahkemesinde iptal davası açılma sürecine destek olmuş ve katkıda
bulunulmuştur.      

2. İlgili
yasaya karşı yapılacak etkinlikler konusunda tüm üyelerimizi toplantıya davet
etmiş, katılan her üyenin görüşü alınarak toplantıdan çıkan eylem kararı
organize edilmiştir. Yine toplantıda alınan karar neticesinde İTO ile birlikte
ortak eylemler ve etkinlikler düzenlenmiştir. Organize edilen etkinlikler ve
eylemler tüm Türkiye’deki Aile Hekimliği Derneklerine de örnek olmuş ve diğer
il dernekleri de eylemlilik sürecine dâhil olmuştur. İSTAHED diğer alanlarda
olduğu gibi bu alanda da öncülük eden ve ivme kazandıran olmuştur.

3. Bu
anlamda verilen ortak karar ile İstanbul’da 4 ayrı ASM’de “İş Bırakmama Eylemi”
yapılmış ve bu konuda basın açıklamaları yapılmıştır. Bu konuda Gürsel Bey ve
Esin Hanım televizyon kanallarında ve ulusal basında da İSTAHED olarak
düşüncelerimizi paylaşmıştır.

4. Ayrıca
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nezdinde Federasyonun organizasyonunda tüm
dernekler ile ortak girişimde bulunulmuştur. Genelge oluşturması sürecinde Halk
Sağlığı Kurum Başkanının sadece nöbetlere PDC’leri kısıtlama getirileceğine
beyan etmesine rağmen dik duruş sayesinde Aile Hekimlerinin çoğunun nöbet
dışında kalmasına neden olmuştur.

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU

 

1. Eğitim
komisyonu olarak TAHUD ile beraber düzenlenen 2 yıldır devam eden Dr. Rıdvan
ŞAHİN İSTASE 2012-2013 programını hazırladık. 3 Kasım’da başlaması planlanan
İSTASE’ler bu yıl ayda bir kez her ayın ilk haftası olacak şekilde düzenlendi.

2. TAHEV
ile beraber Eylül ayının ilk haftasında 6. Aile Hekimliği Güz Okulu düzenlendi.

3. Eğitim
komisyonu olarak sempozyum ve kongre görüşmelerine de başlandı.

 

 

BİLİŞİM KOMİSYONU

 

1. Hazırlanan panel sayesinde tüm ilçe ve bölge temsilcileri
ilçelerinde üye olan Aile Hekimlerinin detaylarını görebilecek ve ilçelerindeki
total durumu değerlendirebilecekleridir. Bu web tabanlı yazılım test
aşamasındadır.

2. Tüm üyelerimizin de kendi bilgilerine ulaşabileceği, çok
fonksiyonlu bir panel hazırlamıştır. Yakında web sitesinden herkesin
görebileceği bu panelin hazırlanması çok uzun ve emek gerektiren bir iş
olmuştur. Üyelerimiz bu panel üzerinden aidat işlemlerini gerçekleştirebilecek,
web sitemize ilan verebileceklerdir.

3. Aynı panel üzerinden anlaşma yapılan firmaların hizmetleri
için talepler toplanabilecek olup yine online olarak firmaya istekler
iletebilecektir.

4. Yapılan üye paneli sayesinde derneğimizin anlaşmalı olduğu
mali müşavirlik bürosu  ve hukuk bürosu
direk olarak sorularını iletip online takibini sağlayabileceklerdir.

5. Bilişim komisyonu olarak üyelerimizin bir biri arasında daha
rahat ve seri iletişim kurabileceği bir projenin de çalışmaları devam
etmektedir.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

1. Hukuk
komisyonu olarak, UĞURLU Hukuk Bürosu ile anlaşma yapılmıştır. Avukat Gülümser
Hanım, bu güne kadar yayınlanan tüm yasa, yönetmelik ve genelgeleri okumuş ve
bize anında destek hizmeti vermektedir. Hem hukuk komisyonu hem de hukuk bürosu
üyelerimize de [email protected]
mail adresinden yardımcı olmaktadır.

2. Aidatlarını
ödeyen üyelerimiz idari ve hekime şiddet davalarında ücretsiz avukatlık hizmetlerinden
yararlanmaktadır. 

3. Bu
güne kadar açılmış ve devam eden damga vergisinden şiddete kadar yaklaşık 20
dava hukuk büromuz tarafından takip edilmektedir.

 

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

 

1. Örgütlenme
çerçevesinde İstanbul 5 bölgeye ayrılmış, eksik olan ilçe ve bölge temsilcileri
belirlemek için üyeler arasındaki temsilci arayışına devam etmekteyiz.

2. Bu
çalışma sonucunda 1. Bölge olarak belirlenen bölgenin temsilcisi Deniz AKARCA
olarak belirlenmiştir. Kendisine bağlı ilçelerden olan Büyükçekmece ilçemizde
örgütlenme çalışmalarına başlamış ve derneğimize yeni üyeler kazandırmıştır.

3. Örgütlenme
ve derneğin birliği ve gücü adına kurumlar arasında (Müdürlük, İTO, diğer
dernekler, AHEF) ve üyeler ile yapılan eylemler ile ilgili toplantıları
düzenlemiştir.

 

 

PLANLANAN FAALİYETLER

 

1. İstanbul’da
Aile Hekimliği Uygulamasında karşılaşılan problemlerin tartışılacağı, her
ilçenin sorunlarının ayrı ayrı konuşulabileceği İl Halk Sağlığı Kurum Başkanı
Mustafa Beyin ve Yardımcısı Savaş Beyinde konuşmacı olarak davet edileceği, Hukuk
bürosu ve Hukuk komisyonumuzdan da konuşmacılarının olduğu ve tüm Aile
Hekimlerinin de davetli olacağı bir “HUKUK PANEL”İ düzenlenmektedir.

2. Bu
yıl dernek olarak Tıp Balosunu kutlamak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar
başlamıştır. 14 Mart’ı takip eden ilk hafta sonu olan 16’sında üyelerimizle
beraber Tıp Bayramını kutlama planı yapmaktayız.

 

   Özetle tüm çalışmalarımız
tamamlanmıştır. Bugün itibari ile önümüzü daha net görerek çalışmalarımıza
devam edebilmekteyiz Bu konuda tüm danışma meclisi ekibinden de destek
beklemekteyiz.

 

 

 

İSTAHED Yönetim Kurulu adına

Başkan H. Esin ŞENER

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü