İSTAHED ÖNCÜLÜĞÜNDE AİLE HEKİMLERİ SORUYOR…!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
AŞI VE BESLENME OKULU KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Sonraki haber
AHEF YK Başkanı Dr.Gürsel Özer 13.00 de NTV kanalında

1.BASAMAK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN NEFERLERİ OLARAK,
ASM Ek mesaisi ve Emek sömürüsüne direniyoruz..
Tek ve etkin gücümüz BİRLİĞİMİZ…
Tüm Meslektaşlarımızı SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN SÖZDE CUMARTESİ NÖBETLERİNİN VERİLERİNİ SORMAYA davet ediyoruz…!!!
ÖRNEK DİLEKÇELERİMİZİ DOLDURARAK,
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DAHA ÖNCE SORULAN,
FAKAT YANIT VERMEKTEN KAÇINILAN GERÇEKLERİ,
KAMUOYUNU AYDINLATMAK ÜZERE,
HEP BERABER,
YÜKSEK SESLE SORUYORUZ:
“CUMARTESİ NÖBETİNDE NE YAPTINIZ..?”

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna göndereceğimiz dilekçelerin dışında BAŞBAKANLIK/ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZLERİNE DE bu uygulamadan vazgeçilmesi için yazacağımız metinler de aşağıdadır.

……………………………………………………….
DİLEKÇE
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
Bilindiği gibi,
Aile Hekimliği Kanunu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 9.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı “Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” genelgesi doğrultusunda, 01.01.2015 tarihi itibariyle aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ASM’ lerde her cumartesi nöbet görevi verilmiştir.
Söz konusu NÖBET’in;
çalışma hayatını düzenleyen hiçbir uluslararası sözleşmeye uygun olmadığını belirtmekle birlikte ülkemizin taraf olmadığı ve ancak Anayasa’nın Başlangıç ilkeleri ile çağdaş medeniyetler seviyesinde hedef olarak emsal alınması gereken Avrupa Topluluğu Adalet Divanının yerleşik kararları doğrultusunda hekimlerin bu kadar uzun ve sağlıksız çalışma koşulları ile çalıştırılmasının hak ihlali niteliğinde olduğu açıktır. Söz konusu hak ihlali sadece hekim hakkında olmayıp Anayasal sağlık hizmetinin kalitesizleşmesine yol açarak vatandaşların sağlık hizmetine erişim hakkının da ihlali niteliğindedir.
Nitekim Danıştay 5. Dairesinin 26/02/2015 günlü, E:2012/8148, K:2015/1711 sayılı kararında ‘Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun (işlem tarihindeki adı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunudur) 2. maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı Kanunda düzenlenmiş, sair hususların Yönetmeliklerle düzenlenmesi, Kanunun 8. maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır. ‘ denilmekte olup Aile Hekimlerine İlgili kanun maddesinde yer almayan görevlerin verilemeyeceğine hükmetmiştir.
Danıştay 5. Dairesinin bu kararına göre ASM /TSM/Acil Servis/ Entegre Nöbet listelerinin hazırlanması ve Aile Hekimlerine nöbet görevi verilmesi hukuken olanaksızdır. İlgili Kanun Maddesi de dahil olmak üzere, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda Nöbetin tanımı yapılmamış, sınırları çizilmemiş ve imzaladığım sözleşmede bu NÖBET’in sınırları belirtilmemiştir.
Tüm bu nedenlerle,İLO 11.Maddesinin tanıdığı Anayasal hak ile,
İstanbul Aile Hekimliği çalışanları olarak BİNLERCE YÜREK Cumartesi Günleri bu Angarya görevi reddettik ve iş bıraktık.
Şimdi HAKLILIĞIMIZIN ne kadar yerinde olduğunu Görmek ve KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK adına;
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 4 üncü ve devamı hükümleri uyarınca ;
İSTANBUL İLİ 01.01.2015-30.10.2015 TARİHLERİ ARASI,
-NÖBETE İCAB EDEN AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SAYISI
-NÖBETLERDE BAKILAN HASTA SAYISI VE NE KADAR REÇETE YAZILDIĞI
-NE KADAR ETKİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERDİKLERİ
-GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLEN ACİL BAŞVURULARININ NE KADAR AZALDIĞI
İle ilgili cevap ve bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

………………………………………………………………
BAŞBAKANLIK/ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’NE
Bilindiği gibi, Aile Hekimliği Kanunu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 9.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı “Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” genelgesi doğrultusunda, 01.01.2015 tarihi itibariyle aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ASM’ lerde her cumartesi nöbet görevi verilmiştir.
Bu bağlamda 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda Nöbetin tanımı yapılmamış, sınırları çizilmemiş ve imzaladığım sözleşmede bu NÖBET’in sınırları belirtilmemiş olmasına ve Danıştay 5. Dairesinin aldığı kararına göre ASM /TSM/Acil Servis/ Entegre Nöbet listelerinin hazırlanması ve Aile Hekimlerine nöbet görevi verilmesi hukuken olanaksızdır.
Nöbet adı altında verilen bu ek çalışma süresi zarfında icabet edilip açılan Aile Sağlığı Merkezlerinde ise neredeyse yok denecek kadar az başvuru olmuş, anlamlı bir poliklinik ve bağışıklama hizmeti verilmemiştir.
Tüm bu veriler doğrultusunda hukuk dışı olarak uygulanmak istenen nöbet adı altındaki bu görevlendirilmeden vazgeçilmesini talep etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını arz aderim.

Dilekçenin Word formatı haberin ekinde yer almaktadır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü