Farklı
bir adreste ikamet ettiği için izlemi yapılamayan Gebe nedeniyle
”Koruyucu Hekimlik Uygulamalarında verilen görevleri yerine
getirmemek, gerçek dısı beyanda bulunmak” fiiline ait verilen
20 ihtar puanı hukuka aykırı bulunmuştur.

Bahçelievler’de
Davacı Aile hekimine kayıtlı bir gebenin, rutin kontrollerinin
yapılmadığından bahisle, hastanın Mernis adresinin Fatih ilçesi,
gebelik sürecinde fiilen ikamet ettiği adresin ise Sarıyer
ilçesinde olduğu, davacının baska bir Mernis adresinde bulunan
hastanın kendisine hiçbir bildirim yapılmadan gebe oldugunu
bilmesine imkan olmadığı, bu hastanın adresi davacının yetki
alanı dışında olmasına karsılık kaydının ………. Aile
Hekimliğine yapılmasının da davacının bilgisi dışında
olduğu, bebeğin Aile Hekiminin ise Sarıyer ……. Aile
Hekimliğinde görev yapan başka bir hekim olması nedeniyle,
denetimler sırasında verilen 20 ihtar puanı cezanın iptali
istenmiştir.


….Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünün işletilebilmesi için
öncelikle Aile Hekimine
bağlı
bir hastanın gebe oldugu hususunun ilgili Aile Hekiminin bilgisi
dahiline girmesi ve bu
süreçten
sonra söz konusu Aile Hekimi tarafından hastanın kontrol, takip ve
izleminin gereği gibi yapılması gerekmektedir.”

…..bir
hekime kendi sağlık biriminin yetki alanı dışındaki bir
hastanın gebe olup olmadıgını ortaya
çıkarma
gibi bir zorunluluk yükleyen herhangi bir mevzuat hükmü de
bulunmadığından böyle
bir
varsayımdan hareketle görevini gereği gibi yapmadığı gerekçesi
ile ceza uygulaması
cihetine
gidilemeyecegi sonucuna varılmaktadır.

Kişinin
gebelik takip ve izleminde hekim olan davacının kusurlu olduğunun
kabul edilmesi
olanaklı
olmadığından davacı hakkında tesis edilen ceza puanı
uygulamasına ilişkin işlem ile
bu
işleme karşı yapılan itirazın reddine dair işlemde hukuka
uyarlık görülmemiştir. ”

Bir
defa daha Mahkeme haklılığımızı kabul etmiştir. İstahed Hukuk
Büromuza ve İstahed Hukuk Komisyonumuza teşekkür ederiz.

İSTAHED
Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü