İSTAHED İş Yükü Analizi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
TEBRİK EDİYORUZ
Sonraki haber
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Ülkenin birinci basamak sağlık hizmetleri, özellikle metropol illerinde, iyice zorlanmaya başlamıştı. Gelen hastanın sürekliliğini kaybetmiştik. Kişi sadece sağlığı bozulduğunda sağlık ocağını ziyaret ediyor; bebek ve çocuklarını takip edebildiği kadarıyla aşılama hizmeti için getiriyordu. Üstelik her ziyaretinde de geçici görevlendirmeler ve yer değiştirmeler yüzünden aynı hekim veya hemşire ile de karşılaşamıyordu.  Bu durumda kendi sağlık savunucusu da olamayan kişinin sağlık izlemi ve periyodik sağlık muayenesi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri yapılamıyordu. Sağlık ocakları asıl işi olan koruyucu sağlık hizmetlerini rafa kaldırmış, sadece poliklinik hizmetlerine gömülmüştü.
Ülkede etkin bir birinci basamak şart olmuştu ve sağlıkta dönüşümün önemli bir ayağı olan aile hekimliğinin artık ülkemiz için başlama zamanıydı. Yeni bir sistem ve yeni bir terminoloji ile Aile Hekimliği ülkemize sağlıkta dönüşümün bir parçası olarak Temmuz 2005’de Düzce’den girdi.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Bölüm 1 Madde 3’de terminolojiyi tariflerken aile hekimi ve hemşiresinin tanımını da yaptı.
Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı), ifade etmekte idi.  
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışmak isteyen sağlık ocağı hekimleri, acil hekimleri, idarede çalışan ve hekimliğe dönmek isteyen hekimler ve hatta uzmanlar, aile hekimliği uygulamasına geçmek için başvuruda bulundular. Pilot il Düzce’den sonra sırayla diğer iller de Aile Hekimliği ile buluştu ve 2011’de tüm Türkiye artık aile hekimliği sistemine geçmiş idi.
Yapılan planlamaya göre her birime en az 1000 en fazla 4000 kişinin kayıtlı olabileceği bir aile hekimliği biriminde 1 aile hekimi ve 1 aile sağlığı hemşiresi olmak üzere 2 kişilik bir ekip çalışacaktı.
Bu iki meslek grubunun da görev tanımları Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliği 2. Bölüm Madde 5 ve Madde 6’da yapılmıştı.
Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları         

MADDE 4 – (1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.

(3) Aile hekimi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yapar,

b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirir,
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
g) Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar ya da bu hizmetleri verir,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,
j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar,
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler,
m) Bakanlıkça belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılır,
n) Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapar.

Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Aile sağlığı elemanı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;
a) Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular,
c) Yara bakım hizmetlerini yürütür,
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar,
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar,
e) Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuar tetkiklerini yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuar tarafından teslim alınmasını sağlar,
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olur,
g) Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılır,
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir,
h) Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapar.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) olarak, bir çalışma grubu ile Aile Hekimi ve hemşiresinin mevzuatta tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklarını göz önüne alarak iş yükü analizi çalışması yaptık. Yapılan bu çalışma İstanbul’da ortalama bir Aile Hekimliği Birimine düşen kayıtlı kişi sayısı, bebek, gebe, loğusa, 15-49 yaş kadın, 65 yaş üstü kişi sayıları göz önüne alınarak yapıldı.
Görev tanımlamaları içerisinde ki asıl görevimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerinin içinde ki 6 kaleme öncelik verdik. Ve gün içinde iş yükümüzün bir birimin ne kadar süresinin aldığını hesapladık.
? Örnek alınan toplam aile hekimliği biriminde kesin kayıtlı nüfus sayısı 3970 (Bu İstanbul’un da yaklaşık olarak kayıtlı kişi sayısı ortalaması). Bu nüfusun özelliksiz (15-49 yaş aralığı kadınlar ve 0-5 yaş çocuklar hariç) kayıtlı kişi sayısı 2505.
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,
Yasa gereği sadece i bendi üzerinden hesap yaparsak, 2505 kişinin izlemi ayda yaklaşık 208; günde yaklaşık 8 kişiye denk geldiğini görüyoruz. Bu 8 kişinin gün içinde ki ziyaretinde birim, özlük bilgilerini, demografik bilgiler ve tıbbi bilgilerinin güncellemesini yapar. Bilgileri elektronik kayıtlara alır. Bu kişilerin gebe, bebek, çocuk, 15-49 yaş gurubu ve loğusa yani daha uzun bir periyodik sağlık muayenesi ihtiyacı olmadığını düşünürsek kişiyi ulaşma şeklini de (telefonla veya ev ziyaret ile ASM’ye davet) kişi başı 10 dakikada yıllık izlemini tamamlayabileceğini hesapladık.  Bu süreç birimin, 10 dakikada 8 kişi takibi olmak üzere toplamda 80 dakikasını almaktadır.
? Örnek alınan toplam aile hekimliği biriminde 0-59 ay bebek-çocuk nüfusu 330 (74 bebek ve 256 çocuk)
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,

Yapılan hesaplamaya göre toplamda 330 çocuğun ayda yapılması gereken izlem sayısı yaklaşık 100; günlük yaklaşık 5 izlem yapar. Bunun yanı sıra aynı yaş grubuna yapılması gereken aşı sayısı ayda 44 çocuğa 132 aşı; günde ortalama 2 çocuğa 6 aşı olarak hesaplandı. Bir izlem ziyaretinde birim, sağlam çocuk muayenesi, ölçümlerinin alınması ve değerlendirilmesi, ayına/yaşına uygun danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi ve bu bilgilerinin elektronik kayıta alınması işlemlerini yapar. Bir izlem birimin yaklaşık 15 dakikasını almaktadır. Bir çocuk aşılama süresi ise ortalama 3 aşı yapıldığı ve kayıt sistemini düşünecek olursak ortalama 5 dakikadır. Bu süreç birimin; 15 dakikada 5 izlem (75 dakika) ve 5 dakikada 2 çocuk aşılaması (10 dakika) günde toplamda 85 dakikasını almaktadır.
? Örnek alınan toplam aile hekimliği biriminde kayıtlı gebe sayısı 47
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,

Yapılan hesaplamaya göre toplamda 47 gebenin ayda yapılması gereken izlem sayısı yaklaşık 27; günlük yaklaşık 1 izlem yapar. Bir izlem ziyaretinde birim, gebe sistemik muayenesi, ölçümlerinin alınması ve değerlendirilmesi, ayına uygun danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi, aşılanması ve bu bilgilerinin elektronik kayıta alınması işlemlerini yapar. Bir izlem birimin yaklaşık 20 dakikasını almaktadır. Bu süreç birimin; 20 dakikada 1 izlem hesaplanırsa günde toplamda 20 dakikasını almaktadır.
? Örnek alınan toplam aile hekimliği biriminde kayıtlı lohusa sayısı 9
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,

Yapılan hesaplamaya göre her lohusanın 40 günde 3 izlemi olduğunu varsayarsak toplamda 9 lohusanın ayda ortalama 18 lohusa izlem olmaktadır. Bu da günde ortalama 1 lohusa izleme denk gelir.   Bir izlem ziyaretinde birim, lohusa sistemik muayenesi, ölçümlerinin alınması ve değerlendirilmesi, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi ve bu bilgilerinin elektronik kayıta alınması işlemlerini yapar. Bir izlem birimin yaklaşık 10 dakikasını almaktadır. Bu süreç birimin; 10 dakikada 1 izlem hesaplanırsa günde toplamda 10 dakikasını almaktadır.
? Örnek alınan toplam aile hekimliği biriminde kayıtlı 15-49 yaş kadın nüfusu 1135. Gebe ve lohusaların ayrı izleme tabi tutulduğunu düşünürsek sade kadın izlem yapılması gereken kişi sayısı  1079.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,

Yapılan hesaplamaya göre her 15-49 yaş kadının senede 2 kez izlemi 2158 izlem olarak hesaplanır. Bu da ayda yaklaşık 179 izlem; günde yaklaşık 7 izlem eder.  Bir izlem ziyaretinde birim, AP eğitimi, menopoz eğitimi gibi danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi, obstetrik ve jinekolojik bilgilerini güncelleme ve bu bilgilerinin elektronik kayıta alınması işlemlerini yapar. Bir izlem birimin yaklaşık 10 dakikasını almaktadır. Bu süreç birimin; 10 dakikada 7 izlem hesaplanırsa günde toplamda 70 dakikasını almaktadır.
? Kanser ve kronik hastalıklar takibi yapılan nüfus bilindiği gibi çeşitlilik göstermektedir.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
e) Periyodik sağlık muayenesi yapar,
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar ya da bu hizmetleri verir,
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,

Serviks Ca taraması için alınan 30-65 yaş kadın nüfus sayısı varken Kolon Ca için tanımlanan tüm nüfusun 50 yaş üstüdür. Henüz genelgesi tanımlanmayan kanser taramaları (Serviks Ca, Meme Ca, Kolon Ca,..) veya kronik hastalıklar takibi (obesite, DM, HT,…) için henüz bir hesaplama yapılamadı. Ancak öngörülen işlemler öykü alma, tetkik veya tetkik, fizik muayene, sağlık kayıtlarının tutulması, danışmanlık ve eğitim olduğudur. Bu süreç birimin ortalama 10 dakikasını alacaktır.
? Aile Hekimi ve hemşiresi aynı zamanda bir ekip olarak bulundukları ASM’nin idari işlerini yürütmek ile de yükümlüdür.

Bölüm 2 Madde 1-1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
Bunları sıralayacak olursak;
Resmi yazışmalar (mail ortamında veya evrak olarak),
Malzeme temini (TSM lojistiği veya satın alma),
Soğuk zincir takibi,
Cihaz ve binaların kontrolü ve kalibrasyonu,
Fatura takibi (elektrik, su, kira, vb),
Muhasebe ve SGK işlemleri,
Tıbbi atık kontrolü,
Sağlık-net’den veri alma ve gönderme işlemleri,
Hizmet içi eğitimler,
Bu işlemler ASM yönetici hekiminin daha çok vaktini alsa da biz bu işlemler için günde alan süreyi ortalama 45 dakika olarak hesapladık.
ÇALIŞTAY SONUCU;
Tedavi edici hizmetleri hiç hesaplamadan görüyoruz ki önceliğimiz olan 6 kalem koruyucu sağlık hizmetleri ve idari işler gün içinde bizim toplamda (kayıtlı kişi takibi 80 dakika; bebek- çocuk takibi 85 dakika; gebe takibi 20 dakika; loğusa takibi 10 dakika;15-49 yaş kadın izlemi 70 dakika; kanser ve kronik hastalıklar takibi 10 dakika ve idari işler 45 dakika) 320 dakika yani 5,3 saatimizi almaktadır.
Yani başka bir ifadeyle; gerçekten toplumun sağlık koruyuculuğunun yapılmasını arzulanıyor ve 2. ve 3. Basamak hizmet sunucularının işini azaltmak isteniyorsa ve özellikle ülkenin sağlık göstergesi olan anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek hesaplanıyorsa Aile Hekimi ve Hemşirelerinin bu hizmetleri hakkıyla yapması gereken saat günde ortalama 5,3 saat.

Aynı çalıştay grubu, Aile Hekimliği geçtiği süreçten itibaren aslında aile hekimleri ve hemşirelerinin gün içinde daha çok neler yaptıklarını da belirledi. İşte kalem kalem yapılanlar;
1. Basamak poliklinik hizmetleri; tanı, tedavi, sevk, kontrol
Danışma, eğitim
Bebek-çocuk izlem
Gebe-loğusa izlem
Aşılama
Misafir hasta
Rapor düzenlemek (mevzuatlı-mevzuatsız)
Obesite takibi
DGT
Aile Planlaması
Kronik hasta kayıtları
Mülteci hastalar
Özlük kişi kayıtları
Laboratuar
Filyasyon
Enjeksiyon – pansuman
Küçük cerrahi işlemler
Acil müdahale
Veri alma – gönderme
Defin nöbeti
Acil nöbeti
Adli nöbet
İdari işler, yazışmalar
Satın alma işlemleri
Muhasebe, SGK işlemleri
Sarf malzemeleri takibi
Fatura takibi
Medulla takibi
KDS takibi
Personel ilişkileri
Ev ziyareti
Soğuk zincir takibi
MHRS işlemleri
Aylık çalışmalar
Kayıtlı kişileri arama (telefon, adres)
Performans takibi
Hizmet içi eğitimler
Tıbbi atıklar takibi
Kırmızı-yeşil reçete takibi
Cihaz-bina takibi
Demirbaş takibi
Kayıt bilgilerini güncelleme
Evde sağlık
Kalibrasyon takibi

İSTAHED ÇIKTISI
Biz bu listenin önemli kalemlerine yaklaşık 5,3 saat harcamamız gerekirken, görev tanımlamamızda olmayan, koruyucu sağlık hizmetlerinde de yeri olmayan işlerle günü tamamlıyoruz. RPT ve gereksiz, mevzuatı olmayan raporlarla tüm mesai saatimizi bitiriyoruz. Oysa biz kendi tanımlı işlerimize vakit harcadığımızda gerçekten angarya işlere vaktimiz kalamayacağını görüyoruz.
4000 hasta ile maalesef, poliklinik hizmetleri, RPT ve angaryalar nedeni ile koruyucu sağlık hizmetlerinin bir kısmını ertelemekteyiz. Bu nedenle bazı taleplerimiz olmaktadır.
Kısa Vadede
15-49 yaş grubu kadınların izleminden dolayı alınan cezaların, kayıtlı kişi sayılarının makul seviyelere çekilene kadar ve angaryaların görev listemizden çıktığı sürece kadar kaldırılması,
Koruyucu sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için randevusuz hasta bakılmaması durumunda hekimin cezalandırılmaması, tam aksine randevulu hasta bakılmasının özendirilmesi,
Sürekli raporlu kullanılan ilaçların raporu süresince, ilaçlarını eczaneden alınarak tekrar Aile Hekiminden RPT edilmesinin gerek kalmaması, sadece 6 ayda bir hastalığı takip açısından Aile Hekimine gelerek değerlendirme yapılması,  
Koruyucu sağlık hizmetleri için sevk ettiğimiz kişiler için 2. ve 3. Basamaktan geri bildirim yapılması,
Lojistik ve yazışmalarda TSM’nin görevlerini yapması,
Aile hekimlerinin vereceği raporların mevzuatla düzenlenmesi ve resmi yazı ile Aile Hekimlerine bildirilmesi
Orta Vadede
Aile Hekimlerinin görev tanımlamasının halk tarafından da bilinmesi için kamu spotları hazırlanması,
Misafir hastaların TSM tarafından bakılması,
Eğer bizden koruyucu sağlık hizmetlerini eksiksiz yürütürken aynı zamanda poliklinik hizmetlerini de yerine getirilmesi talep ediliyorsa kayıtlı kişi sayımızın maaşda eksilme olmaksızın 2000’e düşmesi,
Yapılmak zorunda olan izlemlerde Aile Hekimi ve hemşiresine yapılan yaptırım kadar kişiye de cezai yaptırımlarının olması,
3 Aile Hekimine bir hemşire verilmesinin tekrar gündeme getirilmesi ve bu sayede birimin Aile Sağlığı Elemanının sadece koruyucu sağlık hizmetine kanalize olmasının sağlanması,
Uzun Vadede
Sağlık politikalarında birinci basamağın, koruyucu sağlık hizmetlerinin, daima korunması,

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü