İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ!

20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Cumartesi Nöbetlerini protesto etmek için çeşitli sendika ve STK’ların davetiyle 3 günlük iş bırakma eylemi yapılmıştı. Bu eylem çağrısına uyup iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerine iki ilçemizde 2 veya 3 günlük ücret kesintileri yapılmıştı. Bizler de İSTAHED olarak ücretlerin haksız kesildiği iddiasıyla, başvuran arkadaşlarımız adına dava açtık. İki aile hekimi arkadaşımız hakkında açılan davalar sonuçlandı ve her iki mahkeme de iddiamızı kabul ederek, kesilen ücretlerin iadesine karar verdi.
İstanbul 12. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında özetle, sendika üyesi olmamasına rağmen, sendikanın yetkili organlarınca 13.04.2015’de alınan 3 günlük eylem kararına uyan davacının, AİHM’nin yerleşik içtihatları gereği geçerli mazereti bulunduğunu ve bu yüzden ücret kesintisi yapılması işleminin hukuka uyarlığın bulunmadığına hükmetmiştir. 
Diğer davada İstanbul 13. İdare Mahkemesi ise kararında özetle; iş bırakma eyleminin üyesi bulunduğu sendikanın çağrısıyla yapıldığını, bunun geçerli mazeret sayılması gerektiğini, sendikal eyleme ücret kesintisi dahil herhangi bir ceza verilmesinin, örgütlenme ve sendikal faaliyette bulunma hürriyetinin çiğnenmesi anlamına geleceğini hüküm altına almıştır.
Aile hekimlerimizin emeğinin karşılığının keyfi bir biçimde kesilmesi bu şekilde önlenmiştir. Bunun için Uğurlu Hukuk Bürosuna ve İSTAHED Hukuk Komisyonumuza teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

PAYLAŞ