Geçmiş ZMSS Primlerinin Yarısını Talep Ediyoruz

Danıştay
15. Dairesinin 2013 / 2799 Esas ve 2014 / 3695 Karar sayılı 14.05.2014 tarihli
kararı ile iptal edilen

“21.07.2010
tarih ve 27646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara
Dair Tebliğin 3. maddesinin 3. fıkrası gereği şimdiye dek ödediğimiz ZMSS poliçe
bedellerinin yarısını talep ediyoruz. Bildiğiniz üzere
2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca mahkeme kararları
derhal uygulanır.

Altta linki bulunan dilekçelerimize
ek olarak Sigorta poliçe örneklerinizi ve varsa ödeme makbuzlarımızı
ekliyoruz.

PAYLAŞ