BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAZANILMIŞ ÇALIŞMA HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
DEFİN NÖBETİ KALKTI, DANIŞTAY DAVAMIZI KAZANDIK!!!!
Sonraki haber
İLÇE TOPLANTILARIMIZ ATAŞEHİR İLE DEVAM ETTİ

Birinci basamak sağlık
çalışanları ve onları temsil eden örgütler, ASM ve TSM’lerde Cumartesi günleri
fazla, esnek, angarya çalışma dayatmalarına, baskı ve tehditlere karşı
ortak  mücadele etmeye kararlı
olduklarını bildiren bir metin hazırladılar. Bu metni aşağıda yayınlarken:

Yeniden Sağlık Bakanı
olarak atanan Prof. Dr. Recep Akdağ’ın birinci basamak sağlık çalışanlarına
fazla, esnek, angarya çalışma uygulamalarına ve buna bağlı sözleşme fesihlerine
varan baskılara son vereceğini ümit ediyoruz.


BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK
ÇALIŞANLARI KAZANILMIŞ ÇALIŞMA HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK!


Sağlık
Bakanlığı, 01.01.2015 tarihinden beri ASM(Aile Sağlığı Merkezi) ve TSM(Toplum
Sağlığı Merkezleri)’de birinci basamak sağlık hizmeti sunan çalışanlara, hafta
içi 5 gün, 40 saat hizmet vermelerine ek olarak Cumartesi günleri NÖBET adı
altında fazla çalışma dayatmasında bulunmaktadır.

Birinci basamak sağlık
çalışanları, kazanılmış çalışma hakları, yeterli dinlenme hakları, insani
çalışma koşulları için Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı,
meslek odaları, dernek ve sendikalarının öncülüğünde mücadele etmiş, Cumartesi
nöbetlerine gitmemiştir.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından sağlık
çalışanlarının, hakları için yürüttüğü direnişini kırmaya yönelik soruşturmalar
açılmış, sözleşme feshi uygulamak isteyerek baskı kurmaya çalışılmış ve bu
baskılar artarak sürdürülmektedir.

Sağlık çalışanlarının kararlı direnişi tüm
baskılara rağmen kırılmayınca, ASM yerine bu kez HSM(Halk Sağlığı
Merkezi)’lerde 7 gün 12 saat fazla ve esnek çalışma dayatmaları için
hazırlıklar yapılmıştır. Karşı duranlar hakkında denetleme birimleri
gönderilerek, amacı dışında denetlemeler yapılmaya, eksiklikler bulunmaya,
denetim yetkisi istismar edilerek, baskı aracı olarak kullanılmaya
başlanılmıştır.

Bizler ASM ve TSM’lerde çalışan Aile Hekimliği
Uzmanları, Aile Hekimleri, Pratisyen Hekimler, Hemşireler, Ebeler, Sağlık
Memurları, Sağlık Teknisyenleri olarak hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak
dayatılan hafta sonu ve ya hafta içi fazla ve esnek çalışmaya karşı insani
çalışma koşullarımızı korumak, yeterli dinlenme, kazanılmış çalışma süresi
haklarımız için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Bize uygulanan her türlü baskı ve tehdide boyun
eğmeyeceğimizi; halkın sağlık hakkını, koruyucu sağlık hizmetlerini öncelikle
sürdüreceğimizi aşağıda imzası olan kurumlar olarak tüm kamuoyuna deklare
ediyoruz.


Birinci Basamak Sağlık
Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası


Genel
Sağlık İş Sendikası

İstanbul Aile
Hekimliği Derneği (İSTAHED)

İstanbul Tabip Odası

Pratisyen Hekimlik
Derneği (PHD)

Sağlık
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

Türkiye Aile Hekimleri
Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Türk Sağlık Sen

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü